Powered by VipTek

У складу са чл. 59. Статута КП усвојеног на Оснивачком Конгресу КП 28.11.2010, на Првој ванредној седници Централног комитета КП 16.01.2011, извршене су измене и донет је


СТАТУТ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ


Члан 1.

Комунистичка партија  је прогресивна партија грађана Републике Србије  идејно и политички опредељених за једнакост и равноправност, социјалну правду, укидање свих видова експлоатације и као крајњи циљ изградњи бескласног и беспартијског друштва.

Комунистичка партија је идејни следбеник Комунистичке партије Југославије , односно Савеза комуниста Југославије и Савеза комуниста Србије.

Члан 2.

Комунистичка партија ( у даљем тексту КП ) делује на теоретским основама Марксизма-Лењинизма у савременим условима.


Програмски циљеви КП


Члан 3.

           Основни Програмски циљеви КП су:

 Социјална правда

 Враћање достојанства ђацима, студентима, радницима, пензионерима, пољопривредницима, војсци, полицији и правосуђу

 Програм повратка средње класе, без обзира на верско и национално опредељење

 Преиспитивање приватизације и њеног поштовања, као и борба против корупције и криминала

 Програм ширења породице и спречавања беле куге

 Сарадња са свим земљама и народима који то желе, али без условљавања на штету достојанства нашег народа

 Обједињавање са свим Комунистичким Партијама у свету

 Поштовање тековина антифашистичке борбе и улоге Јосипа Броза Тита

 Борба за начела да смо ми земља радног народа, а не појединаца или странаца.Члан 4.

КП се бори за развој социјалистичких односа у друштву, за стварање политичког система у коме ће грађани својим радом обезбеђивати услове за нормалан и достојанствен живот, за социјалну сигурност свих грађана, укидање свих привилегија у друштву, право на рад и запошљавање, право на бесплатно школовање и здравствену заштиту, заштиту и очување природних богатстава  Републике Србије.

КП ће се посебно залагати за млади нараштај стварањем услова за њихово образовање и васпитавање бесплатним  школовањем  и запошљавањем.

Члан 5.

КП се бори за увођење друштвене својине, која ће равноправно са осталим облицима својине, омогућавати брз економски преображај и развој друштва у целини.

Један од циљева КП биће копмплетна ревизија  извршене приватизације друштвене и државне својине.

Члан 6.

У спољној политици КП се залаже за несврстаност, за мир у свету, сарадњу са другим народима и државама на принципима равноправности и сарадњу са међународним организацијама.

Члан 7.

КП се залаже за равноправност свих грађана Републике Србије, без обзира на њихову националну припадност, пол, религијско и политичко опредељење.

Члан 8.

КП се залаже за реафирмацију патриотизма и очување тековина народноослободилачке борбе и социјалистичког развоја Републике Србије.

Члан 9.

За  остваривање својих политичких циљева, КП ће користити парламентарна и ванпарламентарна демократска средства.

Члан 10.

Демократски централизам је основни принцип унутрашњих односа, организовања и деловања Комунистичке  партије, њених чланова, организација и органа.

Члан 11.

КП сарађује са комунистичким, радничким и другим прогресивним странкама  и  покретима у свету, руководећи се принципима социјалистичког интернационализма, а посебно остварује сарадњу са овим организацијама у државама насталим разбијањем СФРЈ.

Јавност рада


Члан 12.

Рад  и активност КП доступан је јавности.

Јавност у раду остварује се преко средстава јавног информисања, eлектронске доступности документима, издавањем саопштења и преко сопственог информативног гласила.

Члан 13.

Извршни комитет Централног комитета КП одређује који подаци и информације се сматрају тајним и начину коришћења тих података и информација.                                       


Назив , седиште , симболи визуелног идентитета , представљање и заступање


Члан 14.

Пун назив Комунистичке партије је: КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА. Скраћени назив Комунистичке Партије је: КП.

Седиште Комунистичке Партије је у  Београду.


Члан 15.

Комунистичка партија има својство правног лица  и уписује се у одговарајућу регистар  код надлежног државног органа.

Облици организовања КП немају својство правног лица.

Члан 16.

КП представља и заступа у земљи и иностранству Председник КП. У његовом одсуству или спречености замењује га заменик Председника КП.

Члан 17.

Симболи визуелног идентитета су застава и грб.

Застава је црвене боје у односу 2:1 дужине према ширини . У средини заставе налази се грб КП.Око грба исписан је назив партије на ћириличном и латиничном писму. У горњем левом углу златно жутим словима исписан је текст : „ ПРОЛЕТЕРИ СВИХ ЗЕМАЉА УЈЕДИНИТЕ СЕ „

Грб КП је сачињен од укрштеног српа и чекића златно жуте боје око којег се налази класје исте боје обмотано црвеном траком на којој је исписан скраћени назив партије словима беле боје на ћириличном и латиничном писму . Изнад српа и чекића налази се црвена звезда петокрака.

Члан 18.

Печат је кружног облика по чијем ободу је исписан текст Комунистчка партија на ћириличном и латиничном писму. У средини печата налази се грб КП-а .

Печати организационих јединица садрже све елементе из предходног става с тим што је у другом реду исписан текст који означава којој организационој јединици припада и седиште те јединице. Текст се  исписује на ћириличном и латиничном писму.


Чланство у КП


Члан 19.

Члан КП може бити сваки пунолетан, пословно способан грађанин Републике Србије који прихвата Програм и Статут КП, без обзира на националну припадност и верску опредељеност.

У чланство се прима на писмену молбу појединца. О пријему у чланство одлучује основна организације КП.

Члан 20.

Обавезе члана КП су да:

 припада једној од основних организација КП,

 учествује у раду своје основне организације,

 спроводи одлуке, ставове и закључке своје основне организације и органа .

 личним примером доприноси угледу и афирмацији КП у средини у  којој живи и  ради,

 члан КП не може истовремено бити и члан друге политичке странке.

Члан 21.

Члан КП има право да :

 на састанцима основне организације КП износи и брани своје мишљење и аргументовано оспорава друга мишљења и предлоге,    

 бира и да буде биран у органе КП,

 предлаже питања која треба разматрати на органима,

 да буде  информисан о раду и активностима основне организације и органа КП,

 присуствује састанцима на којима се расправља о његовом раду и одговорности,

 иступи из чланства и подноси оставку на чланство у органима КП.

Члан 22.

По основу чланства у КП не могу се стицати никакве привилегије  нити погодности у друштву.

Члан 23.

Чланство у КП престаје:

 иступањем из чланства,

 брисањем из евиденције,

 приступањем другој политичкој партији

 искључењем из чланства

 смрћу.

О иступању из чланства члан је дужан да обавести своју основну организацију.

Из евиденције се брише члан који не испуњава своје статутарне обавезе, или не учествује у раду своје основне организације или органа КП чији је члан.

Одлуку о брисању из евиденције чланства доноси општински односно градски комитет КП коме члан територијално припада.

На одлуку општинског односно градског комитета члан се може жалити Статутарној комисији ЦК КП.

Члан 24.

Када деловање и понашање члана  КП није  у складу са програмским циљевима и статутарним  нормама, члану се изричу дисциплинске мере:

 опомена,

 искључење из КП.

Дисциплинске мере доноси основна организација по сопственој оцени или на захтев органа КП.

На одлуку о изреченој опомени члан се може жалити Статутарној комисији  општинског, односно градског комитета према територијалној припадности, а одлука тих комисија је и коначна.

На одлуку о искључењу из КП, члан се може жалити статутарној комисији  општинског, односно градског, односно окружног комитета. Против одлуке општинског, однoсно градског, односно окружног комитета, члан се може жалити Статутарној комисији ЦК КП, која доноси коначну одлуку.

Основна организација КП, која је свом члану изрекла опомену, може одлучити о њеном  укидању када оцени да је изречена мера постигла свој идејно-политички циљ.


Члан 25.

Члан органа КП може поднети оставку на чланство у органу из здравствених или других  личних разлога, као и због избора на другу функцију.

Оставка се може поднети и када члан органа  не прихвата ставове  или оцене органа чији је члан.

Оставка мора бити писмено образложена и оцењена од органа.

Неопозиву оставку орган КП прима на знање.


Унутрашња организација и органи КП


Члан 26.

КП се оснива за деловање  на територији целе Републике Србије.

Чланство у КП се организује у основне организације КП, организације КП у општини, граду, граду Београду и округу.

Члан 27.

Основни организациони облик КП је основна организација КП, која се формира на територијалном принципу за насеље, месну заједницу или више насеља, односно месних заједница.

За формирање основне организације КП потребно је најмање пет чланова КП.

Члан 28.

За територију општине, града, града Београда и округа формира се општинска, градска, односно окружна организација КП.

Све основне организације КП улазе у састав општинске, односно градске организације КП.

Члан 29.

Основне организације КП из свог састава бирају секретара и заменика секретара ОО.

Општинске, градске и окружне организације бирају комитете, секретаре и заменике секретара комитета, као и статутарне и надзорне комисије.

Састав, начин избора, делокруг комитета и друга питања уређују се општим актом у складу са овим Статутом.


Органи КП


Члан 30.

Органи у КП су:

 Конгрес КП,

 Централни комитет КП ( ЦК КП),

 Председник КП,

 Заменик Председника КП,

 Генерални секретар  КП,

 Извршни комитет Централног комитета КП ( Извршни комитет ЦК КП – ИК ЦК КП),

 Статутарна и Надзорна комисија КП.

Мандат свих органа је четири године.

Члан 31.

Конгрес је највиши орган организације КП.

Конгрес КП  одржава се сваке четврте године.

Конгрес КП доноси документа програмског карактера и Статут КП, утврђује политику, ставове и задатке КП, разматра идејно-политичка, економска и друга питања од значаја за развој Републике Србије, утврђује правце деловања КП   између два Конгреса, бира чланове Централног комитета КП, преседника Статутарне комисије, председника Надзорне комисије и оцењује њихов рад, одлучује о престанку рада КП.

Члан 32.

Конгрес чине делегати општинских, односно градских организација КП, изабрани на начин утврђен одлуком Централног комитета КП.

Број делегата Конгреса утврђује се одлуком Централног комитета КП.

Чланови Централног комитета КП, Статутарне комисије и Надзорне комисије равноправно са делегатима Конгреса учествују у његовом раду.

Конгрес КП може да ради и одлучује ако  његовом раду присуствује више од половине  делегата.

Своје одлуке Конгрес доноси већином гласова присутних делегата.

О престанку рада КП одлука се доноси двотрећинском већином делегата присутних на Конгресу.

О појединим питањима из своје надлежности, Конгрес доноси одлуке јавним или тајним изјашњавањем, о чему се одлучује за сваки појединачни случај.


Члан 33.

Централни комитетет КП припрема и сазива Конгрес.

За припрему Конгреса, Централни комитет КП формира комисију која припрема радне материјале и врши припреме за одржавање Конгреса.

Одлука о сазивању Конгреса, дневни ред и радни материјали објављују се најкасније два месеца пре одржавања Конгреса.

Члан 34.

По указаној потреби може се сазвати ванредни Конгрес.

Ванредни Конгрес сазива самоиницијативно ЦК КП, или на захтев  најмање једне половине општинских, односно градских организација КП.

Централни комитетет КП дужан је да сазове ванредни Конгрес у року од месец дана од дана поднете иницијативе.

Члан 35.

Конференција КП одржава се по потреби између два Конгреса КП.

Конференција разматра рад КП, разрађује и дефинише текућу политику и оцењује рад органа КП.

Одлуку о сазивању Конференције КП доноси ЦК КП самоиницијативно или на захтев  најмање једне половине општинских, односно градских организација КП.

Члан 36.

Централни комитет КП  је највиши орган Комунистичке партије између два Конгреса.

ЦК КП  разматра рад КП и остваривање  политичких ставова и закључака Конгреса и Конференције, заузима ставове и формулише политичку платформу и задатке о најважнијим питањима, oдлучује о изменама и допунама Програма и Статута између два Конгреса КП, одлучује о сарадњи са другим комунистичким и радничким партијама, изласку на изборе и изборним коалицијама, оснивању омладинске организације КП, формирању комисија, радних тела и другим питањима  утврђеним овим Статутом и закључцима Конгреса, односно Конференције КП, доноси пословник о свом раду.

Члан 37.

Централни комитет КП има највише 35 чланова.

Конгрес овлашћује ЦК КП да може, ако то убрзани развој Партије захтева, повећати број чланова ЦК КП  до броја који одговара броју формираних општинских, односно градских организација КП.

Између два Конгреса, ЦК КП може због оставке, искључења и сличних разлога  кооптирати до једне трећине чланова.

Мандат чланова  ЦК КП траје четири године.

Централни комитет КП може одлучивати ако седници присуствује већина од једне половине укупног броја чланова ЦК КП.

ЦК КП доноси одлуке већином  гласова чланова присутних седници.

Због могуће промене броја чланова ЦК КП предвиђеног овим Статутом, пре почетка рада сваке седнице ЦК КП утврђује се укупан број његових чланова.

Пословником о раду ЦК КП утврђује се, поред осталог, начин одлучивања-изјашњавња чланова.

До доношења Пословника о раду ЦК КП, на свакој седници се одлучује о начину изјашњавања његових чланова по појединим питањима.

Централни комитет КП се састаје по потреби, а најмање  једном у два месеца.

Седницама ЦК КП обавезно присуствују председници Статутарне и Надзорне комисије КП.

Члан 38.

Централни комитет КП из свог састава бира Председника КП, заменика председника  КП, генералног секретара  КП и чланове Извршног комитета ЦК КП.

Члан 39.

Председник Комунистичке Партије представља и заступа КП у односима са другим странкама и покретима у земљи и ностранству, руководи радом Централног комитета КП, сазива и председава његовим седницама, покреће питања која треба расправљати у ЦК КП.

Седнице ЦК КП сазива председник КП самоиницијативно или на предлог ИК ЦК КП.

За свој рад председник ЦК КП одговара Конгресу и ЦК КП.

Члан 40.

Заменик председника КП замењује председника КП у његовом одсуству или спречености за обављање функције, обавља и послове које му повери председник КП.

Члан 41.

Извршни комитет  ЦК КП има укупно 11 чланова.

Радом Извршног комитета ЦК КП руководи генерални секретар КП, који је истовремено и секретар Извршног комитета ЦК КП.

Извршни комитет ЦК КП извршава ставове и закључке ЦК КП и њему одговара за свој рад.

Извршни комитет ЦК КП:

 Организује рад на спровођењу утврђене политике и ставова  ЦК КП,

 Прати и обезбеђује извршавање усвојених закључака,

 Покреће и разматра актуелна идеолошко-политичка питања,

 Даје иницијативе и припрема седнице ЦК КП,

 Усклађује активности окружних, градских  и општинских комитета КП,

 Израђује предлоге плана рада ЦК КП,

 Води кадровску политику и одлучује о мандатима на свим нивоима партије и свим нивоима власти,

 Располаже непокретном имовином КП,

 Предлаже облик и садржину чланских карата чланова КП, а одлуку доноси ЦК КП

 Предлаже висину чланарине, а одлуку доноси ЦК КП.

 Предлаже одлуку о распуштању општинске, односно градске организације КП, а  одучује ЦК КП

 Доноси пословник о свом раду.

Извршни комитет ЦК КП задужује своје чланове за поједине области деловања КП, о чему може образовати сталне или повремене комисије.

Члан 42.

Извршни комитет ЦК КП своје седнице одржава по потреби, а најмање једном месечно.

Члан 43.

Статутарна комисија КП у оквиру своје надлежности:

 Прати примену Статута и статутарних одлука и даје тумачења њихових одредби

 Разматра приговоре чланова, организација и органа КП на поступке и одлуке за које се тражи оцена статутарности,

 Разматра жалбе  на одлуке о искључењу из КП, општинског,односно градског,односно окружног комитета и доноси коначну одлуку,

 Разматра статутарност одлука у КП

Одлуке Статутарне комисије КП  обавезне су за све чланове и органе КП.

Члан 44.

Статутарна комисија КП има председника и четири члана. Председника Статутарне комисије КП  бира Конгрес КП, а председник Статутарне комисије КП бира остала четири члана комисије.

Статутарна комисија одлучује о свим поднесцима већином гласова чланова Статутарне комисије.

Чланови Статутарне комисије КП не могу у исто време бити и чланови ЦК.

За свој рад Статутарна комисија КП одговара Конгресу КП, који разматра извештај о њеном раду.

Избор и рад Статутарне комисије на нивоу општине, града и округа утврђују се општим актом.

Члан 45.

Надзорна комисија КП има председника и четири члана. Председника Надзорне комисије КП  бира Конгрес КП, а председник Надзорне комисије КП бира остала четири члана комисије.

Надзорна комисија одлучује о свим поднесцима већином гласова чланова Надзорне  комисије.

Надзорна комисија КП  у оквиру своје надлежности:

 Врши надзор над остваривањем финасирања КП,

 Врши надзор употребе, коришћења и располагања средствима и имовином КП

Надзорне комисије се образују на свим нивоима организовања у КП.

Надзорна  комисија КП најмање једном годишње врши преглед пословања КП .

На Надзорну комисију КП сходно се примењују одредбе члана 42. овог Статута.

Чланови Надзорне комисије не могу у исто време бити и чланови ЦК.


Остали облици деловања КП


Члан 46.

Ради праћења и проучавања појединих питања, припремање предлога и припрему разних материјала, основне организације и органи КП могу образовати сталне и повремене комисије, савете, радна тела, организовати саветовања, трибине, конференције и сличне облике рада.


Учешће КП на изборима


Члан 47.

Одлуку о учешћу КП на скупштинским и другим изборима за органе власти доноси  ЦК КП.

О изласку на изборе  на нивоу општине, града, округа и покрајине, као и о ступању у изборне коалиције са другим странкама и покретима одлуку доноси Извршни комитет ЦК КП.


Удруживање КП


Члан 48.

КП се може удруживати са другим комунистичким, радничким и напредним странкама  и покретима у земљи и иностранству ради остваривања својих програмских циљева о чему одлуку доноси ЦК КП.

Комунистичкој партији се може припојити друга комунистичка , радничка странка, односно покрет, с тим што чланови припојене странке појединачно приступају у чланство КП.

Одлуку о припајању из става 2 овог члана доноси ЦК КП.

Члан 49.

Комунистичка партија не може се припојити другој политичкој  странки или покрету.


Финансирање КП


Члан 50.

КП се финансира у складу са Чланом 3. Закона о финансирању политичких странака.

Укупан приход распоређује се финасијским планом, који за сваку годину доноси ИК ЦК КП и комитети на осталим нивоима организовања.

Управљање, коришћење и располагање средствима КП ближе се уређује општим актом који доноси ЦК КП.

Члан 51.

Висину чланарине, начин њеног прикупљања и коришћење средстава од чланарине утврђује ЦК КП својом одлуком, а на предлог ИК ЦК КП.

Члан 52.

Секретар Извршног комитета ЦК КП одговоран је за финансијско пословање, подношење одговарајућих извештаја и вођење пословних књига.

Секретар Извршног комитета ЦК КП овлашћен је за контакте са надлежним државним органима у вези са финансијским пословањем КП.


Члан 53.

За обављање стручних и административих послова формира се стручна служба којом руководи секретар Извршног комитета ЦК КП.


Заступање КП


Члан 54.

Комунистичку партију заступа Председник КП , а у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију, заменик Председника КП или лице које Председник КП овласти.


Поступак за измене и допуне Програма и Статута


Члан 55.

Између два Конгреса КП могу се мењати и допуњавати Програм КП и Статут КП.

Одлуку о изменама и допунама Програма и Статута доноси Централни комитет КП двотрећинском већином укупног броја својих чланова.

О предложеним изменама и допунама Програма и Статута претходно даје мишљење Статутарна комисија.

Члан 56.

Измене и допуне осталих општих аката врше се по поступку за њихово доношење.

Члан 57.

Општинске, градске и окружне организације КП доносе своја општа акта у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Статута, односно од дана формирања те организације.


Остале одредбе


Члан 58.

У случају престанка рада КП, одлуком ЦК КП се утврђује располагање партијском имовином.


Члан 59.

Конгрес овлашћује ЦК КП да може поједине одредбе овог Статута изменити и ускладити са позитивним прописима у циљу регистрације код надлежног државног органа.

Члан 60.

Овај Статут ступа на снагу и примењује се од дана његовог доношења.


У Београду, 16.01.2011.Председник Комунистичке партије

Јосип БрозДОКУМЕНТА ПАРТИЈЕ

Насловна Документа Контакт Вести Едукација Галерија Press Истраживања Вести дана КОС