Powered by VipTek

Svim članovima, pristalicama i simpatizerima Komunističke partije, kao i celokupnom građanstvu grada Beograda i Republike Srbije Komunistička partija čestita 20. oktobar – Dan oslobođenja Beograda. Podsetimo, toga dana 1944. godine je, posle oštrih, krvavih i teških borbi koje su počele 14. oktobra, glavni grad Srbije i Jugoslavije – Beograd, oslobođen od nemačke i kvislinške okupacije.

 Oslobođenje našeg glavnog grada izvele su združene trupe Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ) maršala Josipa Broza Tita i savezničke Crvene armije. Neposredno na terenu, borile su se sledeće jedinice NOVJ: Prva armijska grupa NOVJ pod komandom general-potpukovnika Peke Dapčevića a koju su sačinjavale Prvi proleterski korpus (Prva proleterska divizija, Peta (kozarska) krajiška divizija, Šesta lička proleterska divizija “Nikola Tesla”, 17. istočnobosanska udarna divizija i 21. srpska udarna divizija), 12. udarni korpus (11. krajiška udarna divizija, 16. vojvođanska udarna divizija, 28. slavonska udarna divizija i 36. vojvođanska udarna divizija) kao i 23. srpska udarna divizija koja je bila u sastavu Četrnaestog srpskog korpusa NOVJ kojim je komandovao pukovnik Radivoje Jovanović Bradonja. Jedinice Crvene armije bile su u sastavu Trećeg ukrajinskog fronta pod komandom maršala Fjodora Tolbuhina i to su bile: Četvrti gardijski mehanizovani korpus (13. gardijska mehanizovana brigada, 14. gardijska mehanizovana brigada, 15. gardijska mehanizovana brigada i 36. gardijska tenkovska brigada), 73. gardijska streljačka divizija, 236. gardijska streljačka divizija, 74. divizija, 233. divizija, delovi 109. divizije, avio jedinice Trećeg ukrajinskog fronta i Dunavska ratna rečna flotila Crvene armije. Jedinice NOVJ i Crvene armije brojale su ukupno oko 80 000 boraca (po 40 000 u svakoj vojsci).

Nemačke trupe pod komandom generala Vilija Šnekenburgera i generala Valtera Štetnera bile su, pak, sastavljene od sledećih jedinica: korpusna grupa „Šnekenburger” (delovi 117. divizije, delovi 118. divizije, delovi 20. protivavionske divizije, borbena grupa „Dizner“, borbena grupa „Jungenfeld“, 191. brigada samohodnih topova, borbena grupa „Rudno“, delovi 92. motorizovane brigade, 440. tvrđavska brigada, puk „Tvrđava Beograd“, 18. SS policijski puk, delovi Prvog, Drugog, Trećeg i Devetog vojnopolicijskog puka, dopunski puk poljske vojne žandarmerije, 146. dopunski puk, 28. bataljon za obezbeđenje, 12. tenkovski bataljon i druge jedinica ranga bataljon i četa) i korpusna grupa „Štetner“ (Prva brdska divizija, glavnina divizije „Brandenburg“, glavnina 92. motorizovane brigade, jurišni puk „Rodos“, 2/737. lovački puk, izviđački bataljon 117. lovačke divizije, 44. protivtenkovski divizion, 2/146. doturni puk, 738. turkmenski bataljon, Prvi divizion Četvrte SS oklopne divizije i ostaci borbenih grupa „Re“ i „Gvozdena vrata“). Takođe, pod nemačkom komandom su bile i nešto kvislinških jedinica (određene jedinice nedićevske gradske žandarmerije Srpske državne straže). Nemačke i kvislinške jedinice su brojale oko 60 000 ljudi.

U krvavim borbama od 14. do 20. oktobra 1944. godine, Beograd je oslobođen. Nemci i kvislinzi su imali teške gubitke, oko 15 000 poginulih vojnika. Ipak, i oslobodioci su imali značajne žrtve. U borbama su pala 2 953 pripadnika NOVJ i 976 pripadnika Crvene armije. Ovom prilikom odajemo im počast i iskazujemo veliku zahvalnost uz poruku da njihova velika žrtva za slobodu nikada neće biti zaboravljena!


SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!

 

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks
ČESTITKA KOMUNISTIČKE PARTIJE POVODOM 20. OKTOBRA -  DANA OSLOBOĐENJA BEOGRADA Informativna služba Komunisticke partije