Powered by VipTek
Насловна Dokumenta Kontakt Aktivnosti  Saopštenja Edukacija Galerija 


O NAČINU ORGANIZOVANJA I RADA KOMUNISTIČKE PARTIJE

BEOGRAD, 14.03.2015 god.

Na osnovu člana  63. Statuta Komunističke partije Centralni komitet Partije na sednici održanoj dana  14. 03.2015 godine, donelo jeP  R  A  V  I  L  N  I  K

O NAČINU ORGANIZOVANJA I RADA KOMUNISTIČKE PARTIJEUVODNE ODREDBE


Član 1.

Pravilnikom o načinu organizovanja i rada organizacija Komunističke partije  ( u daljem tekst : Pravilnik ), utvrđuju se pitanja vezana za funkcionisanje i nadležnosti  osnovne, opštinske, okružne odnosno  gradske I pokrajinske organizacije i njihovih organa, izbor i razrešenje organa organizacija kao i druga pitanja od značaja za rad organizacija Komunističkepartije.


Član 2.

Organizacije Komunističke partrije  su : osnovna organizacija, opštinska, okružna,odnosno gradska I pokrajinska organizacija.


OSNOVNA ORGANIZASCIJA


Član 3.

Opštinski komitet može da formira Osnovnu organizaciju ukoliko na teritoriji koju ona pokriva živi najmanje 5 članova Komunističke partije.


Član 4.

Osnovnu organizaciju čine svi članovi Komunističke partije sa te teritorije.

Osnivački sastanak Osnovne organizacije saziva opštinski komitet i predlaže sekretara i zamenika sekretara.

Osnivački sastanak osnovne organizacije punovažno radi ukoliko njegovom održavanju prisustvuje više od jedne polovine članova sa teritorije Osnovne organizuacije.

Ako na teritoriji na kojoj živi nije formirana osnovna organizacija član Komunističke partije svoju partijsku aktivnost ostvaruje u radu Osnovne organizacije koja mu je teritorijalno najbliža ili u nekoj drugoj Osnovnoj organizaciji po sopstvenom izboru.


Član 5.

Sastanak Osnovne organizacije može biti izborni i radni.

Izborni sastanak Osnovne organizacije može biti redovni i vanredni.

Redovni izborni sastanak se održava svake četvrte godine, a vanredni sastanak po potrebi.

Redovni sastanak saziva sekretarijat Osnovne organizacije uz sagladnost opštinskog komiteta.

Vanredni izborni sastanak saziva sekretarijat Osnovne organizacije uz saglasnost opštinskog komiteta, ili opštinski komitet.

Vanredni izborni sastanak Osnovne organizacije sazvaće se obavezno u sledećim slučajevima:

1. na pismeni zahtev jedne trećine od ukupnog broja članova Osnovne organizacije;

2. kada osnovna organizacija pokrene postupak za izglasavanja nepoverenja sekretaru osnovne organizacije;

3. kada sekretaru Osnovne organizacije prestane mandat pre isteka vremena na koje jeizabran;

4. radi izbora delegata za izbornu konferenciju opštinske organizacije ;

5. kada opštinski komitet odluči da raspusti Osnovnu orgaqnizaciju.


Radni sastanak se održava po potrebi, a jednom godišnje radi razmatranja i usvajanja izveštaja o radu organizacije.


Član 6.

Osnovna organizacija:

­ bira i razrešava sekretara i zamenika sekretara Osnovne organizacije;

­ bira i razrešava članove sekretarijata Osnovne organizacije;

­ razmatra i usvaja izveštaj sekretara o radu Osnovne organizacije između dva sastanka;

­ bira delegate za izbornu konferenciju opštinske organizacije Komunističke partije;

­ predlaže kandidate za sve organe i tela koja se biraju na kongresu,pokrajinskim, okružnim odnosno gradskim i opštinskim konferencijama;

­ raspravlja o pitanjima bitnim za rad i funkcionisanja Komunističke partije na teritoriji Osnovne organizacije;  

­ obavlja i druge aktivnosti u skladu sa Statutom, opštim aktima Komunstičke partije i odlukama viših organa.


Član 7.

Organi Osnovne organizacije su:

1. Sekretarijat Osnovne organizacije

2. Sekretar Osnovne organizacije


Član 8.

Broj članova sekretarijata Osnovne organizacije određuje Osnovna organizacija prilikom izbora i ne može brojiti manje od tri člana.

Sekretarijat osnovne organizacije:

- organizuije rad i vrši promociju Komunističke partije na teritoriji Osnovne organizacije,

- sprovodi odluke opštinskog komiteta i drugih organa Komunističke partije na teritoriji Osnovne organizacije,

- vrši verifikaciju pristupnica novih članova I svakih trideset dana obavezno dostavlja službi Komunističkoj partiji kopiju istih,

- predlaže kandidata za sekretara , zamenika sekretara I blagajnika Osnovne organizacije,

- može pokrenuti postupak za izglasavanje nepoverenja sekretaru i zamenuku sekretara Osnovne organizacije,

- predlaže opštinskom komitetu poverenike za svako biračko mesto,

- priprema, organizuje i sprovodi izborne aktivnosti,

- predlaže opštinskom komitetu kandidate za opštinske odbornike i organe opštine,

- radi na pridobijabju članstva i glasača na svojoj teritoriji,

- prikuplja i prosleđuje članarinu,

- prikuplja dobrovoljne priloge,

- obavlja i druge partijske aktivnosti u skladu sa odlukama organa Komunističke partije i opštiskog komiteta.


Sekretarijat Osnovne organizacije zaseda jednom mesečno.


Član 9.

Sekretar Osnovne organizacije :

- rukovodi radom Osnovne organizacije i  sekretarijatom  osnovne organizacije,

- predstavlja i zastupa Osnovnu organizaciju i sekretarijat,

- saziva i rukovodi sednicom sekretarijata,

- saziva i rukovodi sastancima Osnovne organizacije,

- sprovodi odluke Osnovne organizacije, sekretarijata osnovne  organizacije, opštinskog komiteta kao i drugih viših organa Komunističke partije,

- obavlja i druge poslove koje mu poveri sekretarijat Osnovne organizacije.

 

 

OPŠTINSKA  ORGANIZACIJA

     

Član 10.

Odluku o formiranju opštinke konferencije donosi okužni odnosno gradski komite.

Opštinki organi se formiraju ako na teritoriji opštine ima formiranih najmanje tri Osnovne organizacije.

Na osnovu odluke okružnog odnosno gradskog  komiteta  može se privremeno formirati  jedinstvena opštinska organizacija za teritoriju dve ili više opština ako one imaju samu formiranu  jednu Osnovnu organizaciju.


Član 11.

Organi opštinske organizacije su :

1. Opštinska konferencija

2. Opštinski komitet

3. Statutarna komisija

4. Nadzorna komisija


Član 12.

Ukoliko je su na teritoriji jedne ili vise  opština formirane Osnovne organizacije, opštinska konferencija se organizuje  po delegatskom principu. Konferenciju čine delegati Osnovnih organizacija. Osnovna organizacija delegira po pet svojih članova u opštinsku konferenciju.

Za održavanje opštinske konferencije potrebno je da sednici prisustvuje više od polovine delegiranih delegata Osnovnih organizacija.


Član 13.

Sastanak opštinske konferencije može biti izborni I radni.

Izborna opštinska konferencija može biti redovna i vanredna.

Redovna opštinska konferencija se, po pravilu održava svake četvrte godine, a vanredna po potrebi.

Opštinsku konferenciju saziva opštinski komitet.

Vanrednu opštinsku konferenciju mogu sazvati opštinski I okružni odnosno gradski  komitet.

Vanredna opštinska konferencija će se obavezno održati:

1. na pisani zahtev jedne  trećine Osnovnih organizacija, ili  najmanje jedne trećine članova opštinske organizacije,

2. kada pštinski komitet pokrene postupak za izglasavanje nepoverenje predsedniku opštinskog komiteta,

3. kada predsedniku opštinskog komiteta prestane mandat pre isteka vremena na koje je izabran,

4. kada okružni odnosno gradski komitet raspusti organe  opštinske organizacije.


Radni sastanak opštinske konferencije ogržava se po potrebi, a jednom godišnje radi razmatranja I usvajanja izveštaja o radu organizacije.


Član 14.

Opštinska konferencija :

- bira i razrešava predsednika i zamenika predsednik  opštinskog komiteta,

- bira i utvrđuje broj članova Statutarne i Nadzorne komisije,

- utvrđuuje broj, bira i razrešava članove opštinskog komiteta,

- razmatra i usvaja izveštaj o radu organa opštinske  organizacije između dve konferencije,

- predlaže kandidate za sve organe i funkcije okružnih odnosno gadskih organizacija,

- bira delegate za gradsku odnosno okružnu izbornu konferenciju,

- donosi poslovnik o radu,

- razmatra i ostala pitanja i utvrđuje dokumenta od važnosti za Komunističku partiju na teritoriji opštine,

- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.


Član 15.

Izvršni organ opštinske konferencije jeste opštinski komitet.

Opštinski komitet ima predsednika, zamenika predsednika I najmanje pet  članova koje bira opštinska konferencija.


Član 16.

Opštinski komitet :

- vodi politiku Komunističke partije na teritoriji opštine,

- promoviše program i sprovodi politiku Komunističke partije na svom području,

- saziva i priprema opštinsku konferenciju,

- utvrđuje političke stavove i organizuje aktivnost u ostvarivanju programskih zadataka Komunističke partije u opštini,

- sprovodi odluke viših organa Komunističke partije na svojoj opštini,

- predlaže opštinskoj konferenciji kandidate za predsednika, zamenika predsednika ,

- može pokrenuti postupak za izglasavanje nepoverenje predsedniku opštinskog komiteta,

- predlaže kandidate za organe, tela u funkcije koje se biraju na okružnoj odnosno  gradskoj konferenciji,

- razmatra i usvaja izveštaje Osnovnih organizacija,

- bira blagajnika opštinskog komiteta,

- može da obrazuje stalna i povremena radna tela sa određenim zadacima,

- odlučuje o broju i osnivanju, formiranju i raspuštanju osnovnih organizacija,

- imenuje izborni štab, organizuje i sprovodi izbornu kanpanju na svojoj teritoriji,

- predlaže i utvrđuje listu  kandidate za odbornike na lokalnom nivou,

- odlučuje o koalicijama na opštinskom nivou uz saglasnost Centralnog komitata Komunističke partije,

- kontroliše rad članova Komunističke partije na funkcijama u organima opštine,

- donosi poslovnik o svom radu,

- donosi odluke kojima regulišu organizovanje i delovanje organizacija Komunističke partije

- pokreće inicijativu i daje predloge višim organima Komunističke partije,

- vrši i druge političke delatnosti u skladu sa stavovima i političkim opredeljenjima Komunističke partije.


Radom opštinskog komiteta rukovodi predsednik, a u njegovoj odsutnosti, zamenik predsednika.

U radu opštinskog komiteta pored članova obavezno učestvuje jedan od članova statutarne i nadzorne komisije.

Opštinski komitet zaseda najmanje jednom tromesečno.


Član 17.

Predsednik opštinskog komiteta :

- rukovodi radom organizacije u opštini,

- predstavlja i zastupa opštinski komitet,

- saziva i rukovodi sednicama opštinskog komiteta ,

- sprovodi odluke organa Komunističke partije, opštinske konferncije i opštinskog komiteta,

- podnosi izveštaj o radu organizacije opštinskom komitetu I opštinskoj koferenciji,

- može sazvati sednicu Osnovne organizacije na svojoj teritoriji,

- stara se o obezbeđenju finansijskih sredstava,

- odgovara za finasijsko poslovanje opštinskog komiteta,

- priprema sednicu komiteta i sprovodi njegove odluke,

- organizuje tekuću političku aktivnost,

- informiše članove o radu Komunističke partije,

- organizuje i rukovodi propagandom,

- podstiče omasovljenje Komunističke partije,

- predlaže program aktivnosti i finansijki plan organizacije,

- koordinira rad osnovnih organizacija i poverenika na biračkim mestima,

- rukovodi izbornom kanpanjom,

- obavlja i druge poslove koje mu poveri Opštinski komitet.

                                                                                         Član 18,

Statutarna komisija opštinske konferencije ima predsednikazamenika predsednika i  tri člana.

Statutarna komisija je nezavisan i samostalni organ partije, garant statutarnosti i demokratske organizovanosti Komunističke partije.

Članovi statutarne komisije ne mogu biti istovremeno I članovi drugih organa koje bira opštinska konferencija.


Član 19.

Statutarna komisija :

- tumači odredbe Statauta i opšta pravna akta Komunističke partije. Tumačenje Statuta i drugih opštih akata mogu tražiti svi organi opštinske organizacije,

- daje predloge za izmenu Statuta i drugih opštih akata Komunističke partije,

- prati ostvarivanje odredaba Statuta i drugih opštih akata Komunističke partije i predlaže mere za njihovo ostvarivanje,

- podnosi  izveštaj opštinskoj konferenciji o svom radu a informacije opštinskom komitetu jednom godišnje,

- predlaže mere za bolje organizovanje i rada Komunističke  partije,

- rešava žalbe na odluke o blažim povredama partijske  discipline,

- donosi poslovnik o svom radu.Član 20.

Nadzorna komisija je nezavisan i samostalni organ opštinske konferencije.

Nadzorna komisija opštinske konferencije ima predsednika,zamenika predsednika i tri člana.

Članovi nadzorne komisije ne mogu biti istovremeno I članovi drugih organa koje bira opštinska konferencija.


Član 21.

Nadzorna komisija :

- vrši nadzor nad ostvarivanjem politike finansiranja rada organa opštinske konferencija,

- kontroliše priliv i upotrebu finansjiskih sredstava od strane organa opštinske konferencije,

- donosi zaključke i predlaže mere koje opštinski komite treba da preduzme radi doslednog realizovanja utvrđene politike finansiranja Komunističke partije,

- podnosi izveštaj opštinskoj konferenciji, a izveštaj o unutrašnoj  kontroli finansijskog poslovanja jednom godišnje opštinskom komitetu,

- donosi poslovnik o svom radu.

                                              


                                           OKRUŽNA ODNOSNO GRADSKA ORGANIZACIJA


Član 22.

Okružna odnosno gradska organizacija formira se na teritoriji jednog okruga odnosno grada ako su   na toj teritoriji formirane najmanje dve opštinske organizacije

Odluku o formiranju okružne odnosno gradske organizacije donosi  Izvršni komitet Partije, a za teritoriju AP Vojvodine I Kosova I Metohije izvršni organ pokrajinske organizacije.

Na osnovu odluke  Izvršnog komiteta  Partije može se privremeno  formirati  jedinstvena okružna organizacija za dva ili vise okruga ako je u tim okruzima formirana samo po jedna opštinska organizacija.


               Član 23.                      

    Organi okružne odnosno gradske organizacije su :

1. Okružna odnosno gradska konferencija

2. Okružni odnosno gradski komitet

3. Okružna odnosno gradska statutarna komisija

4. Okružna odnosno gradska nadzorna komisija


Član 24.

Okružna odnosno gradska konferendije može biti izborna I radnia.

Izborna okružna odnosno gradska konferencija može biti redovna i vanredna.

Redovna okružna odnosno gradska konferencija se, po pravilu, održava svake četvrte godine, a vanredna po potrebi.

Konferenciju čine delegati opštinskih organizacija, odnosno osnovnih organizacija  i to iz svake opštinske organizacije najmanje po deset.

Redovnu okružnu odnosno gradsku konferenciju saziva okružni odnosno gradski komitet.

Vanrednu okružnu odnosno gradsku konferenciju mogu sazvat okružni odnosno gradski komitet, i Izvršni komitet Partije ili pokrajinski komitet za okruge u pokrajini.

Vanredna okružna odnosno gradska konferencija će se obavezno održati:

- na zahtev trećine opštiskih komiteta u sastavu okružne odnosno gradske konferencije,

- kada okružni odnosno gradski komitet pokrene postupak za izglasavanje nepoverenja predsedniku okružnog odnosno gradskog komiteta,

- kada predsedniku okružnog odnosni gradskog komiteta prestane mandat preisteka vremena na koje je izabran i

- kada Izvršni komitet Centralnog komiteta odnosno pokrajinsk ikomitet raspusti organe okruže odnosno  gradske organizacije.


Redovna okružna odnosno gradska konferencije održava se po potrebi, a jednom godišnje radi razmatranja i usvajanja izveštaja o radu organizacije.


Član 25.

Nadležnost okružne odnosno gradske konferencije je :

- utvrđuje politiku Komunističke partije od značaja za okrug odnosno grad,

- bira i razrešava razrešava predsednika, zamenika predsednika okružnog odnosno gradskog komiteta i presdednika i članove statutarne i nadzorne komisije,

- utvrđuje broj i bira i razrešava članove okružnog odnosno gradskog komiteta,

- razmatra i usvaja izveštaj o radu organa okružne odnosno ggradske organizacije između dve konferencije,

- donosi poslovnik o svom radu,

- razmatra i ostala pitanja i utvrđuje dokumenta od važnosti za Komunističku partiju na teritoriji okruga odnosno grada,

- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom Komunističke partije.Član 26.

Izvršni organ okružne odnosno gradske konferencije jeste okružni odnosno gradski komitet.

Okružni odnosno gradski komitet ima predsednika, zamenika predsednika, i najmanje sedam članova koje bira okružna odnosno gradska konferencija.

Sednicama okružnog odnosno gradskog komiteta obavezno prisustvuje jedan od članova statutarne i nadzorne komisije.


Član 27.

Nadležnost okružnog odnosno gradskog komireta je da:

- vodi politiku Komunističke partije od značaja za okrug odnosno grad,

- promoviše program i sprovodi politiku Komunističle kartije na području okruga odnosno grada,

- sprovodi odluke organa Komunističke partije na teritoriji okruga odnosno grada,

- saziva i priprema okružnu odnosno gradsku konferenciju,

- može pokrenuti postupak za izglasavanje nepoverenja predsedniku okružnog odnosno gradskog komiteta,

- osniva radna tela i komisije za određene poslove iz svoje nadležnosti,

- koordinira izbornu aktivnosti Komunističke partije na teritoriji okruga odnosno grada  na svim nivoima,

- usklađuje i koordinira rad opštinskih komiteta,

- prati rad opštiskih komiteta i pruža pomoć u radu,

- donosi odluku o raspuštanje opštinskih organizacija i imenovanje privremenog organa,

- predlaže kandidate za sve organe, tela i funkcije koje se biraju na kongresu,

- imenuje izborni štab, organizuje i sprovodi izbornu kanpanju na teritoriji okruga odnosno grada,

- predlaže kandidata za načelnika okruga odnosno gradonačelnika i kandidate za funkcije u okrugu odnosno gradskim organima,

- potvrđuje listu kandidata za opštinske odbornike,

- predlaže i po odobrenju  Centralnog komiteta utvrđuje listu kandidata za gradske odbornike,

- na osnovu predloga opštinskih komiteta sačinjava zajednički predlog liste poslaničkih kandidata,

- odlučuje o koaliciji u gradu i gradskim opštinama uz saglasnost  Centralnog komiteta Komunističke partije,

- pokreće inicijative, daje predloge i organizuje aktivnost na poboljšanju uslova života na tertoriji okruga odnosno grada,

- pokreće inicijativei daje predloge višim organima Komunističke partije,

- donosi poslovnik o svom radu,

- vrši druge političke aktivnosti u skladu sa stavovima I političkim opredeljenjima Komunističke partije.

 

Radom okružnog odnosno gradskog komiteta rukovodi predsednik, a u njegovoj odsutnosti zamenik predsednika komiteta.

Okružni odnosno gradski komitet zaseda najmanje jednom tromesečno.


Član 28.

Predsednik okružnog odnosno gradskog komiteta:

- rukovodi radom organizacije u okrugu odnosno gradu,

- predstavlja i zastupa okružni odnosno gradski komitet,

- saziva i predsedava sednicama okružne odnosno gradske konferencije i okružnog odnosno gradskog komiteta,

- sprovodi odluke organa Komunističke partije i okružnog odnosno gradskog komiteta,

- podnosi izveštaj o radu organizacije okružnom odnosno gradskom komitetu I okružnoj odnosno gradskoj konferenciji,

- koordinira rad gradskog komiteta i odborničkog kluba,

- može sazvati sednicu opštinskog komiteta sa područja okruga odnosno grada,

- odgovara za finansijsko polovanje okružnog odnosno  gradskog komiteta,

- priprema sednice okružnog odnosno gradskog komiteta ,

- organizuje tekuću političku aktivnost,

- organizuje i rukovodi propagandom,

- predlaže okružnom odnosno gradskom komitetu obrazovanje radnih tela,

- nadgleda i usklađuje  rad radnih tela,

- izrađuje program aktivnosti I finansijski plan organizacije

- predlaže okružnom odnosno gradskom komitetu imenovanje izbornog štaba,

- rukovodi izbornom kanpanjom,

- koordinira rad opštinskih organa

- vrši kontrolu predstavnika Komunističke partije u gradskim organizacijama i institucijama,

- podnosi izveštaj o svom radu okružnom odnosno gradskom komitetu,

- obavlja i druge poslove koje mu poveri okružni odnosno gradski komitet.


Član 29.


Statutarna komisija okružne odnosno gradske konferencije ima predsednika zamenika predsednika I pet  članova.

Statutarna komisija je nezavisan i samostalan organ okružne odnosni gradske konferencije, garant statutarnosti i demokratskog organizovanja Komunističke partije.

Članovi statutarne komisije ne mogu biti istovremeno I članovi drugih organa koje bira okružna odnosno gradska konferencija


Član 30.

Statutarna komisija :

- tumači odredbe Statuta i opštih pravnih akata Komunističke partije. Tumačenje Statuta i drugih opoštih akata mogu tražiti svi organi okružne odnosno gradske konferencije,

- daje predloge za izmenu Statuta i drugih opšrtih akata Komunističke partije,

- prati ostvarivanje odredaba Statuta i drugih opštih akata Komunističke partije i predlaže mere za njihovo ostvarivanje.

- podnosi izveštaj okržnoj odnosno gradskoj konferenciji o svom radu, a informacije okružnom odnosno gradskom komitetu jednom godišnje,

- rešava žalbe na odluke o težim povredama partijske discipline,

- članovi Statutarne komisije ne mogu biti istovremeno i članovi drugih organa Komunističke partije koje bira gradska konferencija,

- donosi poslovnik o svom radu.


Član 31.

Nadzorna komisija ima predsednika zamenika predsednika i pet članova

Članovi nadzorne komisije ne mogu biti istovremeno  članovi drugih organa koje bira okružna odnosno gradska konferencija,

Član 32.

Nadzorna komisija :

- vrši nadzor nad ostvarivanjem politike finansiranja rada organa okružne odnosno gradske organizacije,

- kontroliše priliv i upotrebu finansijskih sredstava od strane organa okržne odnosno gradske organizacije,

- donosi zaključke i predlaže mere koje okružni odnosni  gradski komitet treba da preduzme radi doslednog realizovanja utvrđene politike finansiranja Komunističke partije,

- podnosi izveštaj okružnoj odnosno gradskoj konferenciji o svom radu, a informacije o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja jednom godišnje okružnom odnosno gradskom komitetu,

- donosi poslovnik o svom radu.
                                              POKRAJINSKA ORGANIZACIJA      Clan 33.


Odlku o formiranju pokrajinske organizacije donosi  Izvršni komitet Partije.


Pokrajinska organizacija formira se na teritoriji AP Vojvodine I Kosova I Metohije.      Član 34.


Organi pokrajinske organizacije su :

1. Pokrajinska komferencija

2. Pokrajinski komitet

3. Pokrajinska statutarna komisija

4. Pokrajinska nadzorna komisija      Član 35


Pokrajinske konfenrencije može  biti  izborna I radna.


Izborna  pokrajinske konferencije može biti redovana I vanredna.


Redovna se održava  svake četvrte, a vanredna po potrebi.


Redovnu  saziva pokrajnski komitet uz saglasnost Izvršnog komiteta Partije.


Vanredna izborna konferencija mogu sazvati pokrajinski kmitet I Izvršni komitet Partije.


Vanredna izborna kongferencija će se obavezno održati :

1. na zahev trećine okružnih komiteta u sastavu pokrajinske konferencije,

2. kada pokrajinski komitet pokrene postupak za izglasavanje nepoverenja predsedniku pokrajinskog komiteta,

3. kada predsedniku pokrajinskog komita prestana mandt pre isteka na koje je izabran i

4. kada Izvršni komitt Partije raspusti organe pokrajinske oganizacije.


Redovna pokrajinska konferencija održava se po potrebi a jednom godišnje razmatranja I usvajanja izvešrtaja o radu pokrajinske organizacije.             Član 36.

 

Nadležnost pokrajinske konferncije je :

- utvrđuje politiku Patije od značaja za pokrajinu,

- bira I rzšava predednika I zamenika predednika pokrajnskog komiteta,

- utvrđuje broj, bira I razešava članove pokrajinskog komiteta,

- razmatra I usvaja izveštaj o radu organa pokrajinske orgsnizascije između dve konferencije,

- donosi poslovnik o svom radu,

- razmatra I ostala pitanja I utvrđuje dokumente od važnosti za Partiju na teritoriji pokrajine,

- obavlja I druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom Partije.                                                                            Član 37.


  Izvršni ogan pokrajinske organizacije je  pokajinski komitet.


   Pokrajinski komitet ima predsednika, zamenika predsednika I najmanje petnaest članova koje bira pokrajinska konferencija.


    Sednicama pokrajinskog komiteta obavezno prisustvuju jedan od članova pokrajinske statutarne I nadzorne komisije.                                                                                         Član 38.


     Nadležnost pokrajinskog komiteta :

- void politiku Partije od značaja za pokrajinu,

- promoviše program i sprovodi politiku Partije na područje pokrajine,

- sprovodi odlukr organa partije na teritoriji pokrajine

- saziva priprema pokrajinsku konferenciju,

- može pokrenuti postupak za izglasavanje nepoverenja prededniku pokrajinskog komiteta,

- osniva radna tela i komisije za određene poslove iz svoje nadležnosti,

- koordinira izbornu aktivnost Partije na teritoriji pokrajine na svim nivoima,

- usklađuje i koordinira rad okružnih komiteta,

- prati rad okružnih komiteta i pruža pravnu pomoć u radu,

- donosi odluku o osnivanju okružnih komiteta na teritoriji pokrajine

- donosi odluku o raspuštanju i imenovanju privremenih okružnih organa organa na teritoriji pokrajine,

- imenuje izborni štab, organizuje I sprovodi izbornu kanpanju na teritoriji pokrajine,

- predlaže kandidateza poslanije sa svoje teritorije,

- kontroliše rad ćlanova Partije na funkcijama u organima pokrajine,

- donosi poslovnik o svom radu,

- pokreće inicijative i daje predloge višim organima Partije.


Radom pokrajinskog komiteta  rukovodi predesednik, a u njegovojodsutnosti,zamenik predsednika.


Pokrajinski komitet zaseda najmanje jednom tromesečno.     Član 39.


Predednik pokrajinskog komiteta :

- rukovodi radom pokrajinskog komiteta,

- sprovodi odluke organa Partije i pokrajinskog komiteta,

- predstavlja i zastupa pokrajinski komitet,

- saziva i predsedava sednicama pokrajinskog komiteta,

- podnosi izveštaj o radu pokrajinskom komitetu i konferenciji,

- može sazvati sednicu okružnog odnosno gradskog komiteta na teritoriji pokrajine,

- daje saglasnost za raspolaganje finansijskim sredstvima,

- koordinira rad okružnih odnosno gradskih komiteta na tertoriji pokrajine,

- obavlja I druge poslove koje mu poveri pokrajinski komitet.     Član 40.


Statutarna komisija ima predsednika zamenika predsednika  I sedam članova.

Statutarna komisija je nezavisan i samostalni organ pokrajinske konferencije,garant statutarnosti i demokratskog organizovanja Partije.

Članivi statutarne komisije ne mogu biti istovremeno I  članovi drugih organa koje bira pokrajinska konferencija,


     Član 41.


Statutarna komisija :

- tumači odredbe Statuta I opštih akata Komunističke partije. Tumačenje Statuta I drugih opštih akata mogu tražiti svi organi pokrajinske konferencije,

- daje predloge za izmenu Statuta I drugih opštih akata Komunističke partije,

- prati ostvarivanje odredaba Statuta I drugih opštih akata Komunističke partije I predlaže mere za njhovo stvarivanje,

- podnosi izveštaj pokrajinskoj konferenciji o svom radu, a informacije pokrajinskom komitetu jednom godišnje,

- donosi poslovnik o svom radu.


 

     Član 42.


Nadzorna komisija ima predednika zamenika predsednika i sedam članova.

Nadzorna komisija je nezavisan I samostalni organ pokrajinske konferencije.

Članovi nadzorne komisije ne mogu biti istovremeno I članovi drugih organa koje bira pokrajinska konferencija.


                                                                              Član 43.


Nadzorna komisija :

- vrši nadzor nad ostvarivanjem politike finansiranja rada organa pokrajinske konferencije,

- kontroliše priliv I unapređije finansijska sredstva od strane organa pokrajinske konferencije,

- donosi zaključke I predlaže mere koje pokrajinski komitet treba da preduzme radi doslednijeg realizovanja utvrđene politike finansiranja Partije,

- podnosi izveštaj pokrajinskoj konferenciji o svom radu, a informacije o unutrašnjoj komtroli finansijskog poslovanja jednom godišnje pokrajinskom komitetu,

- donosi poslovnik o svon radu.


RASPUŠTANJE ORGANA OSNOVNE,OPŠTINSKE,OKRUŽNE ODNOSNO GRADSKE I POKRAJINSKE        ORGANIZACIJE


Član 44.

Kada organi osnovne organizacije ne obavljaju poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima Komunističke partije ili deluju suprotno interesima Komunističke partije i odlukama viših organa Komunističke partije, Opštinski komitet donosi odluku o raspuštanju i imenuje privremeni organ.

Kada organi opštinske  organizacije ne obavljaju poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima Komunističke partije ili deluju suprotno interesima Komunističke partije, Programu i odlukama viših organa Komunističke partije, okružni odnosno gradski komitet donosi odluku o raspuštanju i imenuje privremeni organ.

Kada organi okružne odnosno gradske ili pokrajinske organizacije ne obavljaju  poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima Komunističke partije ili deluju suprotno interesima Partije, Programu i odlukama viših organa Partije, izvršni komitet Centralnog komiteta donosi odluku raspuštanju i imenuje privremeni organ.

Da bi se donela odluka kojom se raspušta okružna odnosno  gradska ili pokrajinska organizacija potrebno je da se za takvu odluku izjasni polovina ukupnog broja članova Izvršnog komiteta Centralnog komiteta..                                                      


ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sednici Centralnog komiteta                                                 CENTRALNI KOMITET
                                                   KOMUNISTIČKE PARTIJE  


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks
DOKUMENTA PARTIJE PRAVILNIK