Powered by VipTek
Насловна Dokumenta Kontakt Aktivnosti  Saopštenja Edukacija Galerija

  
BEOGRAD, 14.03.2015.god.


Na osnovučlana 63.Statuta Komunističke partije Centralni komitet je na sednici održanoj  14.03.2015godine, doneo je


POSLOVNIK

O  RADU CENTRALNOG KOMITETA KOMUNISTIČKE PARTIJE


Član 1.

Poslovnikom o raduCentralnogkomitetaKomunističkepartije( u daljemtekst : Poslovnik ), uređuje se sazivanje i pripremanjesedniceCentralnogkomitetaKomunističkepartije, rad i odlučivanje, donošenjeakata i drugapitanjaza rad Centralnogkomiteta.


Član 2.

Centralnikomitetradi u sednicama.

SedniceCentralnogkomiteta se održavajunajmanjejednom u tri meseca.


Član 3.

SednicuCentralnogkomitertasazivapredsednikKomunističkepartijeilinjegovzamenik.

Uzsazivzasednicudastavlja se predlogdnevnogreda i materijalzasvakutačku.

Predlogdnevnogredasamaterijalomupućuje se članovimaCentralnogkomiteta u pisanojformiilielektronskimputemprekosajtaKomunističke partije,najkasnijesedamdana  pre danaodržavanjasedniceCentralnogkomiteta i sadrživreme i mestonjegovogodržavanja.


Član 4.

SednicuCentralnogkomitetapripremajupredsednik, zamenikpredsednikaI generalnisekretarPartije.

PredsednikKomunističkepartijepredlogdnevnogreda i određujeizvestioceposvakojtačkidnevnogreda.

Organizaciono-tehničkepripremezaodržavanjesedniceobaljageneralnisekretarPartije.


Član 5.

SednicaCentralnogkomitetapočinjeutvrđivanjemkvoruma i usvajanjemdnevnogreda.

Kvorum  seutvrđujenaosnovuodlukeKongresa o izboručlanovaCentralnogkomiteta I odlukeCentralnogkomiteta o popuniorgana u smislućlana 62.članaStatutaPartije.

SednicamaCentralnogkomiteta pored članova, obaveznoprisutvujupredsednik I jedančlanStatutarne i Nadzornekomisije, odnosnopredstaniciovihkomisijapopismenomovlašćenjupredsednika.

Centralnikomitetpunovažnoradiakosedniciprisustvujevišeodpolovine od ukupnogbrojačlanovaCentralnogkomitetautvrđenog u stavu 2. ovogčlana,

Na pozivpredesedavajućegsednicimoguprisustvati i gosti.


Član 6.

SednicamaCentralnogkomitetapredsedavapredsednikPartijeilizamenikpredsednikaPartije( udaljemtekst: predsedavajući ) kadgapredsednikPartijeovlasti.

PredsedavajućivodisednicuCentralnogkomiteta, formulišepredlogeodluka i zaključaka, daje i oduzimarečgovornicima, stara se o primeni i poštovanjuPoslovnika i izriče mere zbogpovredePoslovnika i narušavanjareda.

Ukoliko se utvrdi da ne postojikvorumzarad i olučivanje, sednicaCentralnogkomiteta se odlaže, aodluku o odlaganjudonosipredsedavajući.


Član 7.

Na početkusedniceCentralnogkomitetausvaja se zapisniksapredhodnesednice.

PredsedavajućiprilikomusvajanjazapisnikaobaveštavaprisutnečlanoveCentralnogkomiteta o pristiglimprimedbamanazapisnik, sapredlogom da se pristigleprimedbeprihvateili ne prihvate.

O primedbamanazapisnikCentralnikomitetodlučujebezpretresa. Ausvojeneprimedbepostajusastavnideozapisnika.


Član 8.

Po svakojtačkidnevnogredavodi se raspravadokimaprijavljenih.Vremetrajanjapojedinačneraspraveiznosi tri minuta, a Centralnikomitetmože pre početkaraspraveposvakojtačkidnevnogredaodlučiti da to vremebudedužeilikraće.

ČlanCentralnogkomitetamožedobitirečprekoredaako se radi o povrediPoslovnika i ne možegovoritidužeoddvaminuta.

ČlanCentralnogkomitetačijesutvrdnjeosporene i imepomenuto u raspravi, imapravonarepliku u trajanju od dvaminuta. Predsedavajućiimapravo da proceni da li postojepredviđenirazlozizarepliku.


Član 9.

Predsedavajućizaključujesednicu u slučajudavanjapauze u tokutrajanjasednice, nedostatkakvorumapriodlučivanjuilinarušavanjuredakojionemogućava rad.

Predsedavajućiodređujevremenastavkaprekinutesednice.


Član 10.

CentralnikomitetodlukedonosivećinomglasovaprisutnihčlanovaCentralnogkomiteta.

Centralnikomitetodlučujejavnimglasanjem.

Prilikomodlučivanjaprimenjuje se poslednjiutvrđenikvorum.

Svaki clan Centralnogkomitetamože, pre odlučivanjapobilokompitanju, tražiti da se utvrdikvorum.


Član 11.

Da bi se donelaodlukakojom se raspuštaokružna,odnosnogradskailipokrajnskakonferencijapotrebno je da se zatakvuodlukuizjasninajmanjepolovinaukupnogbrojačlanovaCentralnogkomiteta.


Član 12.

Javnoglasanje se vršidizanjemruku.

PredsedavajućipozivačlanoveCentralnogkomiteta da se prvoizjasne ZA predlog, zatim PROTIV.

Ako je većinaglasala ZA, predsedavajući ne tražidaljeizjašnjavanjeosimkada pre početkaglasanja to zatražičlanCentralnogkomiteta.

Po obavljenomglasanjupredsedavajućiutvrđuje i objavljujerezultateglasanja.

Odluka je donetaako je zapredlogglasalovišeodpolovineprisutnihčlanovapremaposlednjemutvrđenomkvorumu.


Član 13.

Na sedniciCentralnogkomitetavodi se zapisnik.

U zapisnik se unosivreme i mestoodržavanjasednice, kvorum, bitantoksednice, odluke, zaključci, rezultatiglasanja, imenagostiju, imepredsedavajućeg, vremezavršetkasednice i drugipodaciodznačajazaodržanusednicu.

Zapisnikvoid lice kojeodredipredsedavajući .Zapisnikoverava predsedavajući.


Član 14.

Poslovnikstupanasnagudanomdonošenja.


CENTRALNI KOMITET KOMUNISTIČKEPARTIJE

PredsednikKomunističkepartije

Josip  Broz

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks
DOKUMENTA PARTIJE POSLOVNIK   O RADU CENTRALNOG KOMITETA KOMUNISTIČKE PARTIJE