Powered by VipTek
Насловна Dokumenta Kontakt Aktivnosti  Saopštenja Edukacija Galerija


        

                                                      Član 1.


 Ovim poslovnikom uređuju se pravila rada Nadzorne komisije Komunističke partije, konstituisanje, sazivanje, način kontrole i sadržaj izveštaja.


 

  Konstituisanje


    Član 2. Izbor članova Nadzorne komisije vrši  Kongres Komunističke partije.

 Nastariji izabrani član saziva konstitutivnu sednicu,predlaže dnevni red, i vodi sednicu do izbora predsednika Nadzorne komisije.    Član 3. Predsednik Nadzorne komisije se bira apsolutnom većinom glasova.

 Nadzorni komisija može izabrati i zamenika predsednika Nadzorne komisije  na način kako se bira predsednik Komisije.

 O pitanjima iz svoje nadležnosti Nadzorna komisija odlučuje apsolutnom većinom glasova.   Sazivanje sednice    Član 4. Predsednik Nadzorne komisije saziva sednicu pismenim putem 7 (sedam) dana pre dana održavanja i dostavlja dnevni red.

 Sednice Nadzorne komisije održavaju se prema ukazanoj potrebi, a obavezno pre podnošenja izveštaja o finansijskom poslovanju Partije, kao i godišnjem izveštaju Centralnom komitetu Komunističke partije.  Način rada    Član 5. Nadzorna komisija kontroliše  prihode Partije, upotrebu finasijskih sredstava Partije, upravlja imovinom koja je u vlasništvu Partije, vođenje poslovnih knjiga i preduzima ostale radnje u vezi unutrašnje kontrole u skladu sa Statutom Partije i Zakonom.    Član 6.
 Ovlašćeno lice Partije dostavlja na uvid poslovnu dokumentaciju, i daje potrebna objašnjenja na zahtev članova Nadzorne komisije.  Izveštaj    Član 7.
 O izvršenoj kontroli finansijskog poslovanja Partije, Nadzorna komisija sastavlja izveštaj.

 Izveštaj sadrži podatke o predmetu kontrole, načinu kontrole, i pravilnosti rada u upravljanju finansijskom imovinom Partije.

 Sadržaj izveštaja je usvojen ako se saglasi većina članova komisije.

 Izveštaj o kontroli poslovanja Partije, kao i izveštaj o radu Nadzorne komisije podnosi na način i u rokovima predviđenim Statutom i Zakonom.  Čuvanje dokumenta    Član 8. Članovi komisije dužni su u postupku unutrašnje kontrole materijalnog poslovanja da :

1. čuvaju dokumenta dobijena na uvid ,

2. kontrolu vrše isključivo u poslovni prostorijama Partije ,

3. onemoguće dostupnost poslovne dokumentacije neovlašćenom licu ,

4. čuvaju poslovnu tajnu u skladu i na način određen Zakonom.Tehnička podrška   Član 9. Prijem pošte, dostavljane, pozivanje, prikupljanje izveštaja o finansijskom poslovanju odbora, vođenje zapisnika i ostale administrativne radnje vrši tehnički sekretar Nadzorne komisije.

 Tehničkog sekretara određuje odlukom generalni sekretar Partije.  Stupanje na snagu    Član 10. Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja.
P   R   A   V   I   L   N   I   K


O  FINANSIRANJU RADA KOMUNISTIČKE   PARTIJE

BEOGRAD ,14.03.2015. god.


 Na osnovu člana  63. Statuta Komunističke partije, Centralni komitet

Partije na sednici održanoj dana  14.03.2015. godine, usvojio je


P  R  A  V  I  L  N  I  K

O  FINANSIRANJU RADA KOMUNISTIČKE PARTIJEČlan 1. Pravilnikom o finansiranju rda  Komunističke partije č ( u daljem tekstu: Pravilnik), uređuje se sticanje, raspodela, raspolaganje srestava prikupljenih od članarine i priloga, njihova evidencija, sastavljanje finansijskih izveštaja, način informisanja članova i organa Komunističke partije.


Član 2.


 Članarina je novčani iznos koji član Partije plaća na način i pod uslovima utvrđenim Statutom i ovim Pravilnikom.

 Član Partije koji ne plati članarinu ne može ostvariti prava i obaveze utvrđene Statutom Komunističke partije sem u slučaju ako odlukom Osnovne organizacije bude oslobođen plaćanje članarine iz materijalnih razlpga na osnovu njegove pismne izjave.Član 3.


  Mesečna članarina iznosi najmanje 50,00 dinara, a najviše 12.000,00 dinara na godišnjem nivou.

 Iznos članarine utvrđen  u  stavu 1.ovg člana, član Partije izmiruje tromesečno, šestomesečno ili u celosti za godinu dana po svom izboru o čemu obaveštava blagajnika svoje Osnovne organizacije.

 


Član 4.  Blagajnik  Osnovne organizacije je dužan da svakom članu Partije dostavi nalog za uplaru članarine.

 Član Partije je dužan da po uplati članarine obavesti blagajnika na taj način što će mu dostaviti na uvid overeni primerak naloga za uplatu.Član 5. Nalog za uplatu članarine  sadrži sledeće elemente :

1. naziv uplatioca – ime i prezime, adresu

2. svrha uplate – članarina za ___ mesec

3. naziv primaoca – Komunistička partija, Uralska 9, Beograd

4. šifra plaćanja – 189

5. oznaka valute – din.

6. Iznos -

7. broj računa primaoca – 330-40108880-08

8. poziv na broj – broj organizacije i broj partijske knjižice
Broj partijske organizacije iz stava 1. tačke 8. ovog člana utvrđuje  

Izvršni komitet Partije.

 Nalog za uplatu članarine za sve članove Partije  Osnovne organizacije popunjava blagajnik. Tačku 2 i 6 iz stava 1. ovog člana blagajnik popunjava u dogovoru sa članom Partije.Član 6.


 Evidenciju o članarini  vodi blagajnik Osnovne organizacije.

 Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da po isteku svaka tri meseca izvesti Osnovnu organizaciju o uplati ćlanarine, a na kraju svakog obračunskog razdoblja ( 6 meseci ) sastavi i podnose  izveštaj blagajniku  svoje opštinske organizacije.Član 7.Evidencija o članarini sadrži :

1. ime , prezime, broj partijske knjižice člana Partije

2. period za koji je članarina plaćena

3. opštinska i okružna odnosno gradska organizacija  čiji je član

4. broj članova opštinske organizacije i okruga odnosno grada

5. broj članova opštinske organizacije i okruga odnosno grada koji su uplatili članarinu

6. ukupan iznos uplaćene članarine

7. brtoj članova koji nisu uplatili članarinu

 Blagajnik opštinske organizacije je dužan da na osnovu izveštaja o uplati članarine koje dobije od zaduženog lica odeđenog u članu 6. ovog Pravilnika, ažurira spisak članova svoje opštinske organizacije koji uplaćuju članarinu i da na osnovu njega sačini izveštaj kojeg podnosi svojoj nadzornoj komisiji.

Član 8.Iznos prikupljene članarine evidentirane natekući račun Partije, raspoređuje se tromesečno po uplati svakoj opštinskoj organizaciji u iznosu od 80% na tekući račun opštinske organizacije. Preostali iznos od 20% ostaje na tekući račun centrale Komuniostičke partije.

Prenos sredstava sa tekućeg računa Partije na tekuće račun opštinske organizacije vrši lice koje odredi svojom odlukom Izvršni komitet Partije najkasnije do 05. u tekućem mesecu za predhodni tromesečni kvartal.
Član 9. Pravno i fizičko lice može materijalno, odnosno finansijski pomagati Partiju u obliku priloga i drugih oblika pomoći utvrđenim Zakonom.

 Novčanim prilogom  smatra se   svaki novčani iznos koji je na godišnjem nivou veći od 12.000,00 dinara.

 Iznos novčanog priloga iznad iznosa utvrđenog u stavu 2. ovog člana u celosti se prenosi opštinskoj organizaciji kojoj pripada član Partije koji je uplatio taj iznos.  Član 10. Evidenciju o prilozima vodi blagajnik Osnovne organizacijelice na način kako se vodi i evidencija o prikupljenoj članarini.

 Na kraju svakog obračunskog razdoblja ( 6 meseci ) lice iz stava 1. ovog člana sastavlja i podnosi izveštaj blagajniku svoje opštinske organizacije o uplaćenim prilozima.
 Po iseku svakog tromesečja zaduženo lice iz  člana 8. tava 2. ovog Pravilnika je dužno da iznos uplaćenog novčanog priloga od strane pravnog ili fizičkog lica u punom iznosu uplati na tekući račun  opštinske organizacije po želji uplatioca, a na kraju godine i iznos članarine koja je uplačena a veća je od 12.000,00 dinara onoj opštinskoj organizaciji čiji je član taj iznos uplatio.
Član 11. Pravilnik je usklađen sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka i stupa na snagu usvajanjem na sednici Centralnog komiteta Komunističke partije.

CENTRALNI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE


PREDSEDNIK KMUNISTIČKE PARTIJE

                                  Josip Broz
       P   O   S   L   O   V   N   I   K


      O  RADU  STATUTARNE KOMISIJE Na osnovu člana _____  Statuta Komunističke partije, Statutarna komisija na sednici održanoj _________ godine, donela je


    P O S L O V N I K

                         

                       O RADU STATUTARNE KOMISIJE    

     Član 1.Poslovnikom o radu Statutarne komisije Komunističke partije (u daljem tekstu: Poslovnik) uređuju se pitanja u vezi sa sazivanjem, radom i odlučivanjem i druga pitanja od značaja za ostvarivanje nadležnosti Statutarne komisije.    Član 2.


Konstitutivnu sednicu Statutarne komisije zakazuje predsednik predhodnog saziva, koji predsedava sednicom do izbora predsednika.

U slučaju sprečenosti predsednika predhodnog saziva, konstitutivnu sednicu saziva generalni sekretar Partije u kojem slučaju, do izbora presednika, sednicom predsedava najstariji član.

Konstitutivna sednica zakazuje se najkasnije u roku od 30 dana po izboru.    Član 3.Na konstitutivnoj sednici se biraju predsednik i zamenik predsednika Statutarne komisije.

Predlog za predsednika može podneti svaki član Statutarne komisije.Predsedavajući stavlja na glasanje predloge prema redosledu predlaganja.

Za predsednika je izabran kandidat koji dobije većinu glasova ukupnog broja članova Statutarne komisije.

U slučaju da su za predsednika predložena tri i više kandidata i da ni jedan od kandidata u prvom krugu nije dobio većinu glasova od ukupnog broja članova Statutarne komisije, glasanje će se ponoviti ali bez kandidata koji je na predhodnom glasanju dobio najmanje glasova.

Izabrani predsednik organizuje izbor zamenika predsednika po istom postupku iz stava 2.,3. i 4 ovog člana.    Član 4.Sednice saziva i njima rukovodi predsednik Statutarne komisije, a u odsustvu predesednika njegov zamenik.

U odsudstvu predsednika i zemenika članovi Statutarne komisije određuju predsedavajućeg.

Poziv za sednicu sa odgovarajućim materijalom dostavlja se, po pravilu, najmanje tri dana pre njegovog održavanja.

U hitnim i neodložnim slučajevima, kada treba dati tumačenje u vezi spornog pitanja, sednica se može zakazati i u kraćem roku.

O sazivanju ili prisustvovanju sednicama drugih lica odlučuje predsednik.    Član 5.Na početku sednice predsedavajući utvrđuje kvorum, a zatim predlaže dnevni red. Pre prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik sa predhodne sednice.

Za punovažno odlučivanje potrebno je da sednici prisustvuje većina članova Statutarne komisije.

Po svakoj tački dnevnog reda predsedavajući najpre iznese suštinu pitanja, a zatim otvara diskusiju. Za pojedina pitanja, predsedavajući predhodno može zadužiti nekog od članova Statutarne komisije (izvestilac).

Po okončanju diskusije, pristupa se odlučivanju. Odluka je doneta ako je za nju glasala većina prisutnih članova.

Akti koje donosi Statutarna komisija su, odluke, predlozi, preporuke, tumačenja i nacrti opštih akata Partije.    Član 6.Deo sednice u kome se vodi rasprava je, po pravilu javan, dok se odlučivanje obavlja bez prisustva drugih lica, sem određenih za tehničku organizaciju.

Na predlog predsedavajućeg članovi mogu odlučiti da deo na kome se vodi rasprava bude nejavan.

Odluke se dsonose javnim glasanjem.    Član 7.Kada se radi o tumačenju ili preispitivanju odluke u čijem je donošenju učestvovao član Statutarne komisije, on se izuzima iz postupka po tom pitanju.    Član 8.Za tehničku organizaciju rada Statutarne komisije zadužen je sekretar Statutarne komisije, koga određuje predsednik Statutarne komisije.

Sekretar Statutarne komisije, uz saglasnost predsednika, priprema materijal za sednicu, vodi zapisnik, sačinjava odluke i brine o arhiviranju dokumentacije.

U zapisnik se unose kraća diskusija, zaključci i svi drugi akti. Zapisnik potpisuje predesednik Statutarne komisije i zapisničar.

Zapisnik se dostavljaq članovima uz poziv za narednu sednicu.

Odluke sa obrazloženjima, predlozi, preporuke, tumačenja, sačinjavaju se kao izvodi i dostavljaju se svima na koje se odnose.    Član 9.Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.    Član 10.Odluke Statutarne komisije donete do dana donošenja ovog Poslovnika ostaju na sdnazi, a započeti postupci nastaviće se po ovom Poslovniku.              P   O   S   L   O   V   N   I   K


          O  RADU  IZVRŠNOG  KOMITETA
Na osnovu člana _____ Statuta Komunističke partije, Izvršni komitet CK na sednici održanoj __________ godine, doneo je


             P O S L O V N I K

 

               O RADU IZVRŠNOG KOMITETA  CK


                      KOMUNISTIČKE   PARTIJE

    Član 1.
Poslovnikom o radu Izvršnog odbora CK Komunističke partije uređuje se sazivanje i pripremanje sednice Izvršnog komiteta, rad i odlučivanje, donošenje akata i druga pitanja za rad Izvršnog komiteta.    Član 2.Izvršni komitet  CK radi u sednicama.

Sednice Izvršnog komiteta se održavaju najmanje jednom u mesec dana.    Član 3.Sednicu Izvršnog komiteta saziva generalni sekretar ili predsednik Komunističke partije.

Uz saziv za sednicu dostavlja se predlog dnevnog reda i materijal za svaku tačku.    Član 4.Sednicu Izvršnog komiteta priprema i vodi Predsednik Izvršnog komiteta.

Predsednik Izvršnog komiteta utvrđuje predlog dnevnog reda i određuje izvestioca po svakoj tački dnevnog reda ako smatra da je to potrebno.    Član 5.


Izvršni komitet iz svojih redova bira Predsednika i zamenika predsednika Izvršnog komiteta.

Izvršni komitet punovažno radi ako sednici prisustvuje više od polovine od ukupnog broja članova Izvršnog komiteta.    Član 6.Sednica Izvršnog komiteta počinje utvrđivanjem kvoruma i usvajanjem dnevnog reda.

Sednicama Izvršnog komiteta  pored članova Izvršnog komiteta mogu prisustvovati i druga lica po pozivu.    Član 7.Po svakoj tački dnevnog reda vodi se rasprava sve dok ima prijavljenih. Vreme trajanja pojedinačne rasprave iznosi tri minuta, a Izvršni komitet može pre početka rasprave po svakoj tački dnevnog reda odlučiti da to vreme bude duže ili kraće.

Član Izvršnog komiteta može dobiti reč preko reda ako se radi o povredi Poslovnika o radu Izvršnog komiteta i ne može govoriti duže od dva minuta.

Član Izvršnog komiteta čije su tvrdnje osporene i ime pomenuto u raspravi, ima pravo na repliku u trajanju od dva minuta. Predsedik izvršnog komiteta koji vodi sednicu ima pravo da proceni  da li postoje predviđeni razlozi za repliku.

Predsednik Izvršnog komiteta formuliše predlog odlukai zaključaka, daje i oduzima reč govornicima, izriče mere zbog povrede Poslovnika o radu Izvršnog komiteta i narušavanja reda i stara se o primeni i poštovanju ovog Poslovnika.    Član 8.Predsednik Izvršnog komiteta zaključuje sednicu u sličaju davanje pauze u toku trajanja sednice, nedostatka kvoruma pri odlučivanju ili narušavanju reda koji onemogućava rad.

Predednik Izvršnog komiteta određuje vreme nastavka prekinute sednice.    Član 9.Izvršni komitet donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Izvršnog odbora.

Izvršni komitet odlučuje javnim glasanjem.

Prilikom odlučivanja primenjuje se poslednji utvrđeni kvorum.

Svaki član Izvršnog komiteta može, pre odlučivanja po bilo kom pitanju, tražiti da se utvrdi kvorum.    Član 10.Javno glasanje se vrši dizanjem ruku.

Predserdnik Izvršnog komiteta poziva članove Izvršnog komiteta da se prvo izjasne ZA predlog, a zatim PROTIV.

Ako je većina glasala ZA, Predsednik Izvršnog komiteta ne traži dalje izjašnjavanje osim kada pre početka glasanja to zatraži član Izvršnog komiteta.

Po obavljenom glasanju Predsednik Izvršnog komiteta utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

Odluka je doneta ako je za predlog glasalo više od polovine prisutnih članova prema poslednjem utvrđenom kvorumu.    Član 11.Na sednici Izvršnog komiteta vodi se zapisnik.

U zapisnik se unosi vreme i mesto održavanja sednice, kvorum, bitan tok sednice, odluke, zaključci, rezultati glasanja, imena gostiju, vreme završetka sednice i drugi podaci od značaja za održanu sednicu.

Zapisnik vodi lice koje odredi Predsednik Izvršnog komiteta, a overava ga Predsednik Izvršnog komiteta.    Član 12.Poslovni o radu Izvršnog komiteta CK Komunističke partije stupa na snagu danom donošenja.
Beograd, _________ 2013. gpdine          IZVRŠNI KOMITET CK

                                                                KOMUNISTIČKE PARTIJE


                            

 

               P   O   S   L   O   V   N   I    K

       

      O RADU  CENTRALNOG  KOMITETA


                  KOMUNISTIČKE PARTIJE              
Na osnovu člana ____  Statuta Komunističke partije, Centralni komitet Komunističke partije, na sednici održanoj dana _______  doneo je


                     P O S L O V N I K

         O RADU CENTRALNOG KOMITETA

                    KOMUNISTIČKE PARTIJE                     I     UVODNE  ODREDBE


    Član 1.

    

Pravilnikom o radu Centralnog komiteta Komunističke partije ( u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se način rada i odlučivanje, kao i druga pitanja od značaja za Centralni komitet.


    Član 2.Centralni komitet Komunističke partije radi u sednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.    Član 3.Mandat člana Centralnog komiteta počinje verifikacijom mandata na sednici Centralnog komiteta.    


  

    Član 4.Cednice Centralnog komiteta su zatvorene za javnost, osim ako Centralni komitetne odliuči drugačije.        II    PRIPREMANJE  I  SAZIVANJE SEDNICE    Član 5.Sednice Centralnog komiteta priprema Izvršni komitet Centralnog komiteta.    Član 6.Sednice centralnog komiteta saziva Predsednik partije.

Inicijativu za održavanje sednice Centralnog komiteta može podneti na obrazloženi predlog 1/3 članova Centralnog komiteta, kada je Predsednik partije dužan da sednicu sazove u roku od 30 dana.    Član 7.Saziv za sednicu Centralnog komiteta upućuje se članovima Centralnog kmiteta, predsedniku Statutarne i Nadzorne komisije u pisanoj formi, najkasnije 15 dana pre dana održavanja sednice Centralnog komiteta i sadrži vreme i mesto održavanje sednice, predlog dnevnog reda i materijal za svaku tačku dnevnog reda sa predlogom odluke.

U izuzetnim slučajevima sednica Centralnogh komiteta se može sazvati i u roku kraćem od roka iz stava 1. ovog člana, pri čemu je Predsednik partije dužan da na početku sednice obrazloži takav postupak.

Predsednik partije možeda, usled nepredviđenih okolnosti, odloži vreme održavanja sednice, o čemu blagovremeno obaveštava članove Centralnog komiteta i druga lica koja su pozvana na sednicu.    Član 8.Pravo prisusta na sednici Centralnog komiteta imaju članovi Centralnog komiteta i druga lica koja su pozvana.    Član 9.Pre početka sednice Centralnog komiteta obavlja se verifikacija prisustva članova Centralnog komiteta sednici.

Svi članovi Centralnog komiteta u obavezi su da verifikuju svoje prisustvo na sednici Centralnog komiteta, najranije 60 minuta pre početka sednice do deset minuta pre vremena utvrđenog za početak sednice.

Spisak članova Centralnog komiteta koji su prisustvovali sednici Centralnog komiteta se nakon svake održane sednice dostavlja Izvršnom komitetu.    Član 10.Kada se na sednicu Centralnog komiteta pozivaju Predsednici Opštinskih komiteta, ukoliko su iz opravdanih razloga sprečeni da prisustvuju sednici Centralnog komiteta, mogu pismeno ovlastiti potpredsednika da prisustvuje sednici, o čemu je dužan da obavesti Izvršni kmitet najkasnije 48 časova pre vremena određenog za početak sednice Centralnog komiteta.

Zamenici predsednika Statutarne i Nadzorne komisije, mogu prisustvovati sednicama iz razloga i na način iz stava 1. ovog člana.           III   OTVARANJE  SEDNICE    Član 11.Sednicu Centralnog komiteta otvara Predsednik Partije i predlaže radno telo koje se satoji od predsedavajućeg , dva člana i zapisničara.

Predsedavajući vodi sednicu Centralnog komiteta formuliše predloge odluka i zaključaka, daje i oduzima reč govornicima, stara se o primeni i poštovanju Poslovnika i izriče mere zbog povrede Poslovnika i narušavanja reda.    Član 12.Kvorum za rad i odlučivanje Centralnog komiteta postoji ukoliko sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova Centralnog komiteta.

Pre početka utvrđivanja dnevnog reda, predsedavajući obaveštava prisutne o broju prisutnih članova Centralnog komiteta i konstatuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Ukoliko se na osnovu službene evidencije utvrdi da ne postoji kvorum za rad i odlučivanje, sednica Centralnog komiteta se odlaže, a odluku o odlaganju donosi predsedavajući.              IV     TOK   SEDNICE    Član 13.Na početku sednice Centralnog komiteta usvaja se zapisnik sa predhodne sednice.

Zapisnik se dostavlja svim članovima Centralnog komiteta sa pozivom o sazivanju sednice.

Predsedavajući prilikom usvajanja zapisnika, ako primedbe nema na tekst zapisnika,izlazi sa predlogom da se zapisnik usvoji.

Ako na zapisnik postoje primedbe o njima odlučuje Centralni komitet bez pretresa, a usvojene postaju sastavni deo zapisnika.

Centralni komitet o zapisniku odlučuje bez pretresa.    Član 14.Dnevni red sednice utvrđuje Centralni komitet.

Predlog dnevno reda utvrđuje Izvršni komitet i dostavlja ga članovima Centralnog komiteta u sazivu za sednicu Centralnog komiteta.

Svaki član Centralnog komiteta ima mogućnost izmene i dopune dnevnog reda, ali je u obavezi da takav predlog sa obrazloženjem dostavi Izvršnom komitetu u pisanom obliku najkasnije 48 časova pre vremena određenog za početak sednice Centralnog komiteta. O ovakvim predlozima Centralni komitet odlučuje bez pretresa prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Predednik Komunističke partije ima mogućnost izmene i dopune dnevnog reda na samoj sednici Centralnog komiteta o čemu prededavajući obaveštava prisutne članove Centralnog komiteta.Ovakvi predlozi smatraju se sastavnim delom predloženog dnevnog reda i o njima se posebno ne odlučuje.    Član 15.Pre početka rasprave po dnevnom redu, Centralni komitet verifikuje mandate svojim novim članovima.

Verifikacija mandata obavlja se bez pretresa, tako što predsedavajući obaveštava Centralni komitet o licima čije je mandate potrebno verifikovati kao i o osnvu njihovog prava za sticanje članstva u Centralnom komitetu.

Centralni komitet može da izabere novog člana u stalni sastav Centralnog komiteta samo u slučaju ako se radi o dopuni članstva do broja koji je utvrđen Statutom, ukoliko se za to izjasni 2/3 većina prisutnih članova.    Član 16.Po otvaranju tačke dnevnog reda prededavajući poziva izvestioca po toj tački dnevnog reda da se obrati Centralnom komitetu.

Nakon izlaganje izvestioca, predsdavajući otvara raspravu.

Pravo učešća u raspravi imaju samo članovi Centralnog komiteta.

U posebnim slučajevima pravo obraćanja Centralnom komitetu mogu imati i lica koji nisu članovi Centralnog komiteta, a koji su pozvani po tački dnevnog reda da radno učestvuju u radu Centralnog komiteta.    Član 17.Članovi Centralnog komiteta se prijavljuju za raspravu po određenoj tački dnevnog reda pisanim putem, podnošenjem prijava za diskusiju predsedavajućem.

Prijave za diskusiju dostavljaju se predsedavjućem najkasnije 10 minuta pre otvaranje sednice. U slučaju izmene dnevnog reda prijava se dostavlja predsedavajućem najkasnije pet minuta po otvaranju tačke dnevnog reda koja je naknadno uvršćena u dnevni red.

Redosled učesnika u raspravi po određenoj tački dnevnog reda utvrđuje se prama redosledu podnošenja prijava za diskusiju.

Vreme izlaganja govornika ne može biti duže od pet minuta, osim kada se Centralni komitet odmah po otvaranju rasprave po datoj tački dnevnog reda ne izjasni drugačije.

Predlog za skraćenje, odnosno produžetak vremena izlaganja govornika daje predsedavajući i Centralni komitet se o njemu izjašnjava bez pretresa.    Član 18.Govornik može da govori samo o temi koja je na dnevnom redu.    Član 19.Ukoliko u toku rasprave član Centralnog komiteta iznese predlog o kom zahteva da se izjasni Centralni komitet, u skladu sa svojim statutarnim ovlašćenjima, predsedavajući je dužan da precizno formuliše dati predlog i stavi ga na glasanje.

Pre glasanja pravo davanja mišljenja o podnetom predlogu imaju Predsednik Komunističke partije  ili predsedavajući, kao i lica na koje se predlog odnosi, odnosno lice koje predstavlja – zastupa organ stranke ili organ na koji se odnosi predlog.

Nakon toga Centralni komitet se o predlogu izjašnjava javnim glasanjem.

Ukoliko se ovako predloženi predlog prihvati on postaje obavezujući zaključak Centralnog komiteta.    Član 20.Član Centralnog komiteta koji ima proceduralne primedbe na rad Centralnog komiteta dobija reč preko reda, s tim što ne može govoriti duže od jednog minuta.

Član Centralnog komiteta koji ima proceduralne primedbe na rad dužan je da se pozove na član Poslovnika o radu Centralnog komiteta koji je povređen.    Član 21.Član Centralnog komiteta kome su osporene činjenice u raspravi i čije je ime neposredno pomenuto u raspravi, ima pravo na repliku u trajanju od dva minuta.    Ćlan 22.

Predsedavajući može, u toku trajanja sednice, dati pauzu ukokilo to okolnosti nalažu, a obavezno to čini usled narušavanja reda koji onemigućava rad.

Odluku o nastavku sednice nakon pauze donosi predsedavajući, stim da pauza ne sme trajati duže od 30 minuta.               V      ODRŽAVANJE   REDA    Član 23.


O redu na sednici Centralnog komiteta stara se predsedavajući sednice Centralnog komiteta.

Niko ne može da govori na sednici Centralnog komiteta dok mu predsedavajući ne da reč.

Prisutni na sednici Centralnog komiteta dužni su da se pridržavaju odredaba ovog Poslovnika.

Članu Centralnog komitetu koji ne poštuje Poslovnik, predsedavajući može oduzeti reč, a članu Centralnog komiteta ili drugo pozvano lica koji narušava red – može udaljiti sa sednioce.              VI    ODLUČIVANJE    Član 24.Centralni komitet odlučuje glasanjem.

Glasanje Centralnog komiteta je po pravilu javno, osim u slučaju izbora i razrešenja funkcionera, kada je ono tajno.

Centralni komitet može doneti odluku da o nekom pitanju iz svoje nadležnosti glasa tajno, za šta predlog daje predsedavajući ili bilo koji član Centralnog komiteta.Istovremeno glasanje o izboru i razrešenju funkcionera može biti javno ukoliko Centralni komitet, na predlog predsedavajućeg ili bilo kog člana Centralnog komiteta donese takvu odluku.    Član 25.Centralni komitet donosi odluku većinom glasova prisutnih članova Centralnog komiteta, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije uređeno.

Prilikom odlučivanja primenjuje se poslednji utvrđeni kvorum.

Pre odlučivanja po bilo kojoj tački dnevnog reda predsedavajući ili najmanje deset članova Centralnog komiteta može tražiti da se utvrdi postojanje kvoruma.    Član 26.U izuzetnim slučajevima Centralni komitet je ovlašćen da donese odluku iz nadležnosti Kongresa Komunističke partije, kada donošenje takve odluke ne trpi odlaganje, a njime se rešava bitno pitanje ili sprečava nastupanje štetnih posledica po Partiji.

Centralni komitet odluku iz predhodnog stava donosi dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Centralnog komiteta i ovakvom odlukom ne mogu biti derogirana Statutom garantovana prava članova i propisane nadležnosti organa Partije.    Član 27.Javno glasanje vrši se dizanjem ruku.

Predsedavajući poziva članove Centralnog komiteta da se prvo izjasne – ko je ZA predlog, zatim – ko je PROTIV predloga.

Odluka se smatra donetom kada predsedavajući konstatuje da je za nju glasala potrebna većina članova Centralnog komiteta.    Član 28.Tajno glasanje se vrši upotrebom glasačkih listića.

Štampa se onoliko glasačkih listića koliko Centralni komitet broji članova.

Svi glasačćki listići moraju biti iste boje i veličine i moraju biti overeni pečatom Komunističke partije.

Glasački listić se uručuje svakom članu Centralnog komiteta lično, neposredno pre početka glasanja.

Prilikom preuzimanja listića svaki član Centralnog komiteta je obavezan da se indentifikuje na osnovu važeće lične karte, vozačke dozvole ili pasoša.

Glasački listić sadrži pitanje o kome se glasa formulisano tako da se na njega može odgovoriti sa ZA ili PROTIV, odnosno DA ili NE, osim u slučaju izbora funkcionera koje bira Centralni komitet. Glasački listić sadrži i upustvo o tome na koji način se glasa.

Nevažeći glasački listić je nepopunjen glasački listić ili listić iz kog se ne može jasno utvrditi volja glasača.

Broj glasačkih listića nađenih u glasačkoj kutiji ne može biti veći od broja preuzetih glasačkih listića, kada se glasanje poništava i ponavlja.    Član 29.Tajno glasanje sprovodi komisija koju čine predsednik i najmanje dva člana koju imenuje Centralni komitet na predlog predsedavajućeg, iz reda članova Centralnog komiteta.

Nakon sprovedenog glasanja komisija utvrđuje rezultate glasanja i podnosi izveštaj Centralnom komitetu.

Izveštaj o rezultatu glasanja sadrži: broj štampanih glasačkih listića, broj preuzetih glasačkih listića, broj važećih i nevažećih glasačkih listića, broj glasova „ZA“ i „PROTIV“, odnosno „DA i „NE“.

Nakon podnetog izveštaja o rezultatima glasanja predsedavajući konstatuje da li je predlog o kom je sprovedeno tajno glasanje izglasan od strane Centralnog komiteta.       VII   POSTUPAK  IZBORA I  RAZREŠENJA                     A.  Postupak   izbora    Član 30.Centralni komitet bira zamenika Predsednika Komunističke partije, članove Izvršnog komiteta i Generalnog sekretara.    Član 31.Kandidature za izbor funkcionera koje bira Centralni komitet, dostavljkaju se Izvršnom komitetu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Centralnog komiteta.

Kandidat za zamenika Predsednika Partije, može biti svaki član Komunističke partije koga predloži Predsednik Partije, ili 1/3 Opštinskih komiteta.

Kandidat za Generalnog sekretara može biti svaki član Komunističke partije koga predloži Predsednik Partije ili 1/3 Opštinskih komiteta.

Kandidat za člana Izvršnog komiteta može biti svaki član Komunističke partije koga predloži Predsednik Partije ili 10% članova Centralnog komiteta.

Lista kandidata za izbor zamenika Predsednika Partije, članove Izvršnog komiteta i Generalnog sekretara može da sadrži više kandidata od broja koji se bira.Izabran je onaj kandidat koji je dobio najviše glasova, odnosno kandidati do broja utvrđenog Statutom.Ako dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih. U ponovljenom glasanju izabran je onaj kandidat koji je dobio najviše glasova.    Član 32.Ukoliko Centralni komitet donese odluku da se izbor funkcionera koje bira Centralni komitet obavi javnim glasanjem, postupak izbora se sprovodi po proceduri za javno glasanje, kada predsedavajući poziva članove Centralnog komiteta da se prvo izjasne – ko je ZA izbor, zatim – ko je PROTIV izbora.

Po sprovedenom glasanju predsedavajući konstatuje da li je kandidat izabran ili ne.    Član 33.Ukoliko Centralni komitet vrši izbor funkcionera tajnim glasanjem, ovaj postupak sprovodi se upotrebom glasačkih listića i po proceduri predviđenoj za tajno glasanje.

Redosled kandidata na glasačkom listiću sačinjava se po azbučnom redu početnog slova prezimena kandidata ako se na glasačkom listiću nalazi više kandidata od broja koji se bira.

Glasanje se obavlja zaokruživanjem radnog broja ispred imena kandidata.

Svaki član Centralnog komiteta može glasati za jednog kandidata kada se radi o glasanju za zamenika Predsednika i Generalnog sekretara, odnosno najviše za onoliko kandidata koliko se bira u Izvršni komitet. Ukolkiko je na glasačkom listiću zaokružen veći broj kandidata od onog koji se bira, takav glasački listić će se smatrati nevažećim.    Član 34.Izabran je onaj kandidat koji je dobio većinu glasova prisutnih članova Centralnog komiteta.Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasanje se ponavlja.

Ako dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, pa se na osnovu takvog rezultata ne može oderditi koji je kandidat zadnji za izbor članova Izvršnog komiteta, glasanje se ponavlja samo za te kandidate. U ponovljenom glasanju glasa se samo za jednog kandidata, a izabran je onaj kandidat koji je dobio najviše glasova.           B. Postupak razrešenja    Član 35.Centralni komitet donosi konačnu odluku o razrešenju zamenika Predsednika Partije, Generalnog sekretara, članova Centralnog i Izvršnog komiteta, članova Statutarne i Nadzorne komisije i članova tela, odnosno odbora koje imenuje Centralni komitet.    Član 36.Postupak razrešenja zamenika Predsednika Partije i Generalnog sekretara, članova Statutarne i Nadzorne komisije može pokrenuti Predsednik Partije donošenjem Odluke o suspendovanju.

Postupak razrešenja članova Centralnog komiteta i članova tela,odnosno odbora koje imenuje Centralni komitet može pokrenuti predsednik Centralnog komiteta ili 10% članova Centralnog komiteta donošenjem odluke o suspendovanju.

Predsednik Izvršnog komiteta može predložiti razrešenje člana Izvršnog komiteta donošenjem odluke o suspendovanju.

Odluka o suspendovanju obavezno sadrži i obrazloženje za donošenje ovakve odluke.    Član 37.Odluku o suspendovanju sa obrazloženjem Predsednik Partije dostavlja svim članovima Centralnog komiteta u roku od tri dana od dana donošenja Odluke. Konačnu odluku o razrešenju pokrenutom na ovaj način donosi Centralni kmitet na prvoj narednoj sednici, koja se mora održati u roku od 30 dana od dana donoišenja Odluke o suspendovanju.

Predlog za razrešenje mora obavezno sadržati obrazloženje za podnošenje ovakvog prtedloga.    Član 38.Postupak za razrešenje funkcionera obavlja se po istoj proceduri po kojoj se vrši i izbor, s tim da je funkcioner razrešen ukoliko se za njegovo razrešenje izjasni većina od ukupnog broja članova Centralnog komiteta.    Član 39.Funkcioner čije je razrešenje predloženo ima pravo da prisustvuje sednici Centralnog komiteta na kojoj se odlučuje o njegovom razrtešenju i pravo da se u toku rasprave o svom razrešenju obrati članovima Centralnog komiteta u trajanju od deset minuta.

VIII   OBRAZOVANJE STALNIH I PRIVREMENIH TELA    Član 40.Centralni komitet može obrazovati stalna i privremena tela radi obavljanje poslova u okviru nadležnosti prtedviđene članom ___ Statuta.IX  POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE    Član 41.O radu na sednici Centralnog komiteta vodi se zapisnik.

U zapisnik se unosi vremei mesto održavanja sednice, kvorum, bitan tok sednice, imena učesnika u raspravi, odluke,zaključci, rezultati glasanja i drugi podaci od značaja za održanu sednicu.

O  čuvanju zapisnika stara se Generalni sekretar Partije.    Član 42.Otpravci odluka koje donese Centralni komitet dostavlja se Izvršnom komitetu, odnosno organima i licima koji po odlukama treba da postupe ili se na njih odnose.

Otpravak se dostavlja najkasnije sedam dana od dana donošenja odluke.    Član 43.Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovni o radu Centralnog komiteta od ____________ godine.
            P   O   S   L   O   V   N   I   K


 O  RADU  KONGRESA  KOMUNISTIČKE

                          

                           PARTIJE                  

                              


                             P O S L O V N I K


       O RADU  KONGRESA  KOMUNISTIČKE  PARTIJE

    Član 1.Poslovnikom Kongresa Komunističke partije ( u daljem tekstu : Poslovnik ) uređuju se pitanja u vezi sa pripremom sazivanja, odlučivanjem izborom organa Partije, donošenjem akata i drugim pitanjima od značaja za Kongres Komunističke partije. 

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks
DOKUMENTA PARTIJE POSLOVNIK  O RADU NADZORNE KOMISIJE KOMUNISTIČKE PARTIJE