Powered by VipTek
Насловна Dokumenta Kontakt Aktivnosti  Saopštenja Edukacija Galerija


 


BEOGRAD 31.10.2015. god.


Na osnovu člana  63. Statuta Komunističke partije, Centralni komitet Partije na sednici održanoj dana  31.10.2015. godine, usvojio je


P  R  A  V  I  L  N  I  K

O  FINANSIRANJU RADA KOMUNISTIČKE PARTIJEČlan 1. Pravilnikom o finansiranju rada  Komunističke partije ( u daljem tekstu: Pravilnik), uređuje se sticanje, raspodela, raspolaganje srestava prikupljenih od članarine i priloga, njihova evidencija, sastavljanje finansijskih izveštaja, način informisanja članova i organa Komunističke partije.


Član 2.

Komunistička partija (u daljem tekstu: Partija) finansira se iz javnih i privatnih izvora.

Sredstva iz stava 1.ovog člana Partija koristi za finansiranje troškova redovnog rada i troškove izborne kanpanje.


Član 3.

Novčana sredstva iz javnih izvora su sredstva iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajne i budžeta jedinice lokalne samouprave, namenjene za finansiranje političke aktivnosti.
Član 4.

Privatne izvore finansiranja političke aktivnosti Partije čine članarina, prilog, nasledstvo, legat, prihod od imovine i zaduživanje kod banaka i drugih finansijskih organizacija Republike Srbije.


Član 5.

Članarina je novčani iznos koji član Partije plaća na način i pod uslovima utvrđenim Statutom i ovim Pravilnikom.

Član Partije koji ne plati članarinu ne može ostvariti prava i obaveze utvrđene Statutom Komunističke partije, sem u slučaju ako odlukom Osnovne organizacije bude oslobođen plaćanje članarine iz materijalnih razloga na osnovu njegovog pismenog zahteva.


Član 6.


Mesečna članarina iznosi najmanje 50,00 dinara, a najviše 12.000,00 dinara na godišnjem nivou.

Iznos članarine utvrđen u stavu 1.ovg člana, član Partije izmiruje tromesečno, šestomesečno ili u celosti za godinu dana po svom izboru o čemu obaveštava blagajnika svoje Osnovne organizacije.


Član 7.


Član partije dužan je da uplatu članarine vrši isključivo sa svog tekućeg računa.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, članarina čiji iznos ne prelazi 1.000,00 dinara na godišnjem nivou može se uplatiti putem uplatnice.

Blagajnik Osnovne organizacije je dužan da svakom članu Partije dostavi nalog za uplaru članarine.

Član Partije je dužan da po uplati članarine obavesti blagajnika tako što će mu dostaviti na uvid overeni primerak naloga za uplatu ili prenosni nalog.

Član 8.


Nalog za uplatu članarine  sadrži sledeće elemente:

1. naziv uplatioca – ime i prezime, adresu

2. svrha uplate – članarina za ___ mesec

3. naziv primaoca – Komunistička partija, Uralska 9, Beograd

4. šifra plaćanja – 189

5. oznaka valute – din.

6. Iznos -

7. broj računa primaoca – 330-4010880-08

8. poziv na broj – šifra organizacije sa brojem partijske knjižice

Šifru organizacije iz stava 1. tačke 8. ovog člana utvrđuje Izvršni komitet Partije.

Nalog za uplatu članarine za sve članove Partije Osnovne organizacije popunjava blagajnik. Tačku 2 i 6 iz stava 1. ovog člana blagajnik popunjava u dogovoru sa članom Partije.


Član 9.


Evidenciju o članarini  vodi blagajnik Osnovne organizacije.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da po isteku svaka tri meseca izvesti Osnovnu organizaciju o uplati ćlanarine, a na kraju svakog obračunskog razdoblja (6 meseci) sastavi i podnose  izveštaj odgovornom licu  svoje opštinske organizacije.


Član 10.


Evidencija o članarini sadrži:

1. ime, prezime, broj partijske knjižice člana Partije

2. period za koji je članarina plaćena

3. opštinska i okružna odnosno gradska organizacija  čiji je član

4. broj članova opštinske organizacije i okruga odnosno grada

5. broj članova opštinske organizacije i okruga odnosno grada koji su uplatili članarinu

6. ukupan iznos uplaćene članarine

7. broj članova koji nisu uplatili članarinu

 Odgovorno lice opštinske organizacije je dužno da na osnovu izveštaja blagajnika osnovnih organizacija o uplati članarine , ažurira spisak članova svoje opštinske organizacije o uplaćenoj članarini i da sačini izveštaj kojeg podnosi svojoj nadzornoj komisiji.


Član 11.


Iznos prikupljene članarine evidentirane na tekući račun Partije, raspoređuje se tromesečno po uplati svakoj opštinskoj organizaciji na tekući račun u iznosu od 80%. Preostali iznos od 20% ostaje na tekući račun Partije.

Prenos sredstava sa tekućeg računa Partije na tekući račun opštinske organizacije vrši odgovorno lice, koje odredi svojom odlukom Izvršni komitet Partije, najkasnije do 05. u tekućem mesecu za predhodni tromesečni kvartal.


Član 12.


Pravno i fizičko lice može materijalno, odnosno finansijski pomagati Partiju u obliku priloga i drugih oblika pomoći utvrđenim Zakonom.

Novčanim prilogom smatra se svaki novčani iznos koji je na godišnjem nivou veći od 12.000,00 dinara.

Iznos novčanog priloga iznad iznosa utvrđenog u stavu 2. ovog člana u celosti se prenosi onoj opštinskoj organizaciji na kojoj je evidentiran član Partije.

Uplata novčanog priloga isključivo se vrši sa tekućeg računa davaoca.


Član 13.


Evidenciju o prilozima vodi blagajnik Osnovne organizacijelice na način kako se vodi i evidencija o prikupljenoj članarini.

Na kraju svakog obračunskog razdoblja (6 meseci) lice iz stava 1. ovog člana sastavlja i podnosi izveštaj o uplaćenim prilozima odgovornom licu svoje opštinske organizacije.

Po iseku svakog tromesečja odgovorno lice iz  člana 11. stava 2. ovog Pravilnika je dužno da iznos uplaćenog novčanog priloga od strane pravnog ili fizičkog lica u punom iznosu uplati na tekući račun opštinske organizacije po želji uplatioca, a na kraju godine i iznos članarine koji je veći od 12.000,00 dinara opštinskoj organizaciji na kojoj je evidentiran član.Član 14.


Pravilnik je usklađen sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka i stupa na snagu usvajanjem na sednici Centralnog komiteta Partije.

CENTRALNI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE


PREDSEDNIK KMUNISTIČKE PARTIJE

                                  Josip Broz


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks
DOKUMENTA PARTIJE PRAVILNIK O FINANSIRANJU RADA KOMUNISTIČKE PARTIJE