Powered by VipTek
Насловна Dokumenta Kontakt Aktivnosti  Saopštenja Edukacija Galerija


  


BEOGRAD, 20.12.2014.god.Na I Kogresu Komunističke partije održanog dana 20.12.2014. godine donet je


STATUT

KOMUNISTIČKE PARTIJE


 I  OPŠTA NAČELA


Član 1.

 Komunistička partija je progresivna, a kada to zatreba i revolucionarna, organizovana i vodeća idejno-politička snaga radničke klase i svih radnih ljudi u njihovoj borbi za pravedno društvo koje će se najbolje ostvariti uspostavljanjem socijalističkog društvenog uređenja.

 Stvaranje besklasnog komunističkog društva istorijski je zadatak i krajnji cilj Komunističke partije.

 Program Komunističke partije utvrđuje ciljeve i osnovne pravce idejno-političkog delovanja svih članova Komunističke partije.

 Svoju avangardnu ulogu Komunistička partija ostvaruje u borbi za razvijanje osnovnih socijalističkih ideja kao oblik diktature proletarijata.


Član 2.

 Teorijska i idejna osnova delovanja Komunističke partije je naučni socijalizam, odnosno marksizam i lenjinizam. Komunistička partija se prema marksističkoj teoriji odnosi aktivno i stvaralački, kao prema nauci koja se stalno razvija i obogaćuje savremenom društvenom praksom i novim saznanjima ljudske misli.

 Izražavajući živi spoj istorijskih interesa radničke klase, marksističkih naučnih saznanja i revolucionarne prakse, Komunistička partija se zalaže  da rezultati naučne i društvene misli, idejnog i kulturnog stvaralaštva postanu osnova i sastavni deo socijalističke akcije radničke klase i ostalih radnih ljudi u ukupnim društvenim odnosima.Član 3.

 Komunisti se za svoje ideje, politiku i stavove bore snagom svojih ubeđenja i argumenata, svojim zalaganjem, doslednošću i ličnim primerom, svojim stvaralačkim, javnim neposrednim delovanjem u demokratskim oblicima društvenog i političkog života. Takvim delovanjem Komunistička partija stalno proverava svoju politiku i praksu, svoja gledišta i svoju akciju.

 Za svoje društveno delovanje komunisti preuzimaju i snose odgovornost pred svojim narodom, radničkom klasom i drugim radnim ljudima.

Rad Komunističke partije i njenih članova je javan i stalno podložan oceni i kritici radničke klase i drugih radnih ljudi.


Član 4.

 Pripadnost Komunističkoj partiji izraz je sopstvenog idejnog i političkog ubeđenja i opredeljenja ljudi koji dobrovoljnim uključivanjem u Komunističku partiju svesno prihvataju Program, Statut i politiku Komunističke partije i obaveze da se bore za njihovo ostvarivanje.

 Demokratski centralizam je osnovni princip unutrašnjeg života, organizovanja i delovanja Komunističke partije, svih njenih članova, organizacija, foruma i organa.

 Demokrtska sadržina tog principa ostvaruje se i potvrđuje razvijanjem takvog sistema odnosa i organizovanog delovanja u Komunističkoj partiji u kojima je član osnovni subjekt u izgradnji politike i stavova u organizacijama, forumima i organima i time svesno uzima na sebe odgovornost za njihovo dosledno ostvarivanje.


Član 5.

 Komunistička partija razvija se i deluje kao jedinstvena organizacija svih članova i njenih organizacija na području Republike Srbije na osnovu njene jedinstvene ideološke orjentacije i političke opredeljenosti u borbi za istorijske interese radničke klase i zajedničke interese naroda Republike Srbije.

 Na osnovu Statuta Komunističke partije i u skladu s njim sve osnovne organizacije, svi opštinski, gradski , okružni i pokrajinski forumi i organi regulišu svoju organizaciju i unutrašnje poslove.
Član 6.

 Kao samostalni i aktivni subjekt, koji za svoju aktivnost odgovara svojoj radničkoj klasi i svom narodu, Komunistička partija doprinosi jačanju socijalizma u svetu i dosledno ostvaruje načelo socijalističkog internacionalizma :

- istrajnom borbom za mir, nesvrstanu politiku i društveni progres u svetu, a protiv imperijalizma, politike sile i hegemonizma svake vrste;

- neprestanom aktivnom podrškom svim socijalističkim, antiimperijalističkim i drugim demokratskim snagama i pokretima koji se bore za oslobađanje čoveka i naroda od svih oblika eksploatacije, ugnjetavanja i strane dominacije;

- doslednom borbom za uspostavljanje i razvijanje svestrane i demokratske saradnje među narodima i državama i za njihovo povezivanje na osnovama potpune ravnopravnosti;

- razvijanjem aktivne i raznovrsne saradnje i solidartnosti s komunističkim, radničkim i drugim antiimperijalističkim i progresivnim pokretima i partijama na principima ravnopravnosti, samostalnosti i međusobnog uvažavanja sopsrvenih puteva i oblika socijalističkog razvoja svake zemlje, kao i različitih gledišta i iskustava, što podrazumeva otvorenu borbu mišljenja i međusobnu kritiku, a isključuje monopol bilokoje vrste.


II  NAZIV I SEDIŠTE


Član 7.

 Naziv partije je – Komunistička partija.

 Skrećeni naziv Komunističke partije jeste KP.


Član 8.

 Komunistička partija ima status pravnog lica i upisuje se u odgovarajući registar kod nadležnog državnog organa.

 Oblici organizovanja Komunističke partije nemaju svojstvo pravnog lica.

 Sedište Komunističke partije jeste u Beogradu.


III  SIMBOLI I PEČAT


Član 9.

 Simboli vizuelnog identiteta Komunističke partije jesu zastava i grb.

 Zastava je crvene boje u odnosu 2:1 dužine prema širini. U sredini zastave nalazi se grb Komunističke partije. Oko grba je ispisan naziv partije na ćiriličnom i latiničnom pismu. U gornjem levom uglu zlatno žutim slovima ispisan je tekst:„PROLETERI SVIH ZEMALJA UJEDINITE SE ! „

 Grb Komunističke partije je sačinjen od ukrštenog srpa i čekića zlatno žute boje oko kojeg se nalazi klasje iste boje obmotano crvenom trakom na kojoj je ispisan skraćeni naziv partije slovima bele boje na ćiriličnom i latiničnom pismu. Iznad srpa i čekića nalazi se crvena zvezda petokraka.


Član 10.

 Pečat je kružnog oblika po čijem obodu je ispisan tekst Komunistička partija na ćiriličnom i latiničnom pismu. U sredini pečata nalazi se grb Komunističke partije.

 Pečati organizacionih jedinica sadrže sve elemente pečata Komunističke partije, stim što je u drugom redu ispisan tekst koji označava kojoj organizacionoj jedinici pripada i sedište te organizacione jedinice. Tekst je ispisan na ćirićičnom i latiničnom pismu

 Štambilj je pravouaonog oblika 100 mm x 60 mm u kojem je ispisan tekst ćiriličnim pismom : Broj protokola, Arhiva, Datum zavođenja, Potpis ovlašćenog lica i Napomena.


IV  ZASTUPANJE


Član 11.

 Komunističku partiju predstavlja i zastupa predsednik Komunističke partije izabran na Kongresu u skladu sa odredbama  Statuta.

 Predsednik Komunističke partije zastupa Komunističku partiju bez ograničenja.

 Predsednika Komunističke partije u njegovom odsustvu zamenjuje njegov zamenik sa svim ovlašćenjima koje ima predsednik Partije.

 Akt o izboru zastupnika Komunističke partije sadrži lično ime, prebivalište i adresu i JMBG.

 Zastupnik Komunističke partije dužan je da se pridržava ovlašćenja utvrđenih Statutom i odluka nadležnih organa Komunistiočke partije.


V   JAVNOST RADA


Član 12.

 Rad Komunističke partije je javan.

 Program, Statut, drugi opšti akti, saopštenja, izborni program, kao i lično ime zastupnika dostupni su javnosti preko sredstava javnog informisanja i internet sajta Komunističke partije.VI  ČLANSTVO I ODNOSI U KOMUNISTIČKOJ PATIJI


Član 13.

 U Komunističku partiju stupaju dobrovoljno, na osnovu sopstvene želje, svaki punoetni građanin Republike Srbije koji je svojom delatnošću pokazao da usvaja Program, Statut i politiku Partije, koji je spreman da se organizovano bori za njihovo dosledno ostvarivanje i koji je svojom društvenom aktivnošću i moralno-političkim kvalitetom stekao poverenje sredine u kojoj živi i radi.

 Odluku o prijemu u Komunističku partiju donosi osnovna organizacija na osnovu razmatranja ličnog zahteva pojedinca, odnosno predloga članova.

 Prijem novih članova u Komunističku partiju predhodi aktivnost osnovne organizacije na sagledavanju njihove političke opredeljenosti, moralnih i ljudskih kvaliteta, ideološke izgrađenosti i na upoznavanju sa pravima i dužnostima kao člana Prtije.

 Osnovne organizacije o svom članstvu vode evidencije i razvijaju razne oblike nihovog idejno-političkog angažovanja i ideološkog obrazovanja.


Član 14.

 Odluku o prijemu miože doneti i regionalni najbliži izvršni organ Komunističke partije kada u određenoj društvenoj sredini nije formirana osnovna organizacija ili kada je ona raspuštena, odnosno kada odgovarajuća osnovna organizacija bilo iz kojih razloga nije u mogućnosti da izvrši prijem članova koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim Statutom.Član 15.

 Prijem u člansto je javan i obavlja se pojedinačno.

 Svaki član Komunističke partije pripada jednoj osnovnoj organizaciji, redovno i organizovano učestvuje u njenom radu koje ona pokreće i uredno plaća članarinu.

 Slobodnim stupanjem u Komunističku partiju, aktivnim i stvaralačkim učešćem u izgrađivanju njene politike komunisti se svesno opredeljuju da sa punim osećanjem odgovornosti ispunjavaju dužnosti koje proizilaze iz uloge i ciljeva Komunističke partije i dosledno i disciplinovano ostvaruju zaključke organizacije, foruma i organa Partije.

 Član Komunističke partije je dužan da se stalno marksistički obrazuje i idejno-političkiosposobljava, da se bori protiv slabosti i nedostataka u ponašanju i delovanju članova, organizacija i organa Partije.


Član 16.

 U Komunističkoj partiji nema mesta onim građanima Republike Srbije koji se svojim delovanjem u praksi suprostavljaju ideji socijalističkih odnosa, koji su nosioci birokratske samovolje, ehnokatizma, anarholiberalizma i frakcionaštva, koji ispoljavaju nacionalnu netrpeljivost i šovinizam, koji se zalažu za političke oblike buržoaskog društva i za buržoasku ideologiju, koji svoje egoističke i grupaške interese stavljaju ispred interesa radničke klase, koji svojim ponašanjem narušavaju ugled Partije, razbijaju njeno jedinstvo i slabe akcionu efikasnost.


Član 17.

 Demokratski centralizam izražava suštinu i sistem odnosa u radu Komunističke partije.

 Članovi, osnovne organizacije, forumi i organi Komunističke partije dužni su da se u praksi pridržavaju i dosledno primenjuju principe demokratskog centralizma koji se zasnivaju na :

- ulozi, karakteru i odgovornosti Partije kao avangarde radničke klase i kao jedinstvene organizacije;

- takvom položaju člana Partije koji mu omogućava nepekidno i aktivno učešće u pripremanju i donošenju odluka i stavova na svim stepenima i u svim oblastima delovanja Partije;

- demokratskom metodu u pripremanju i donošenju stavova, uvažavanju naučnih saznanja, slobodnom iznošenju, suočavanju i borbi mišljenja kroz ravnopravnu, demokratsku i principijelnu raspravu, što onemogućava nametanje volje od strane užih grupa i manjine;

- obaveznosti odluka osnovnih organizacija, organa i foruma Partije koje usvoji većina za sve članove i na organizacionom, jedinstvenom delovanju komunista na pretvaranju u život tako donetih odluka;

- obaveza organizacija, foruma i organa da se pridržavaju odluka i stavova viših foruma i organa i na obavezi svih organizacija da se pridržavaju programskih ciljeva, statutarnih normi, politike i zaključaka organa i foruma Partije.

- jedistvenim principom organizovanja komunista;

- samostalnosti, inicijativi i stvaralaštvu člana, svake organizacije, foruma i organa Partije u njihovoj idejnoj akciji na osnovu Programa, Statuta i politike Partije;

- odlučujučoj ulozi članstva – neposredno ili preko delegata koje on bira – u predlaganju, biranju i redovnom obnavljanju sastava svih foruma, organa i radnih tela Partije;

- stalnom uticaju članstva na program rada, funkcionisanje i sadržinu odluka izbornih organa;

- neposrednoj odgovornosti izbornih organa koji u sklopu svojih funkcija rade samostalno i kolektivno, a njihovi članovi snose za svoj rad kolektivnu i pojedinačnu odgovornost pred biračkim telom;

- stalno idejno-političkom, akcionom i organizacionom povezivanju, međusobnom informisanju i uzajamnoj odgovornosti za rezultate rada članstva, organizacija, foruma i organa Partije.

- stvaranju i razvijanju sistema međusobnog političkog informisanja, koji članstvu, organizacijama, forumima i organima omogućava da budu stalno u toku društveno-političkih zbivanja;

- javnosti rada i otvorenoj idejno-političkoj akciji članova svih organizacija, foruma i organa Partije.


Član 18.

 U komuniostičkoj partiji  političke odluke i stavove donose:

- članstvo neposredno na sastancima svojih osnoivnih organizacija;

- konferencije i izvršno-politički organi opštinskih organizacija;

- konferencije i izvršno-politički organi okružnih, odnosno gradskih organizacija;

- konferencije i izvršno-političkih organa pokrajinskih organizacija:

- kongres i Centralni komitet Kominističke partije i njegov izvršno-političkiorgan.

 Izvršno-politički organ donosi odluke i preduzima mere samo u okviru svoje izvršne funkcije na osnovu usvojene politike Partije i stava organa koji ga je izabrao.

 Izvršno-politički organi Partije imaju političko- organizatorsku i operativno-akcionu ulogu u pokretanju, mobilisanju i aktivizaciji članstva i organizacije Partije u cilju stvaralačkog i demokratskog izgrađivanja političkih stavova i njihovo doslednog sprovođenja. Ovi organi odgovorni su za dosledno sprovođenje usvojene politike i zaključaka organima koji su ih birali.

 Satutarni i nadzorni organi usvajaju odluke i zaključke samo u delokrugu svog rada i odgovornosti, u skladu sa svojom specifičnom funkcijom.

 Predlozi i zaključci komisija i radnih tela kao oblici okupljanja i povezivanja komunista dobijaju snagu obaveznosti kada ih usvoji odgovarajuća organizacija, odnosno ovlašćeni organ Partije,


Član 19.

 Za odlučivanje u osnovnim organiozacijama potrebno je prisustvo više od polovine članova. Odluka postaje punovažna ako se za nju izjasni većina prisutnih članova.

 Za odlučivanje na konferencijama potrebno je prisustvo najmanje dve trećine delegata, a odluka postaje punovažna ako se za nju izjasni većina prisutnih delegata.

 Za odlučivanje na kongresu potrebno je prisustvo najmanje dve trećine  delegata, a odluka je punovažna ako se za nju izjasni većina prisutnih delegata.

 Za odlučivanje na izvršnim organima, telima ili komisija potrebno je prisustvo više od polovine članova, a odluka je punovažna ako se za nju izjasni većina prisutnih članova.


Član 20.

 Svi izborni organi Komunističke partije donose poslovnik o svom radu u kome se utvrđuje postupak u zakazivanju, pripremanju i vođenju sednice, način pretresanja pitanja i predloga koji su na dnevnom redu i način usvajanja zaključaka.


Član 21.

 Članovi, organizacije i organi Komunističke partije imaju pravo da pokreću i predlažu pitanja koja bi se razmotrila u organima i forumima Partije.

 Inicijative i predloge koji potiču od članova, organizacija je dužna da razmotri i ako ih usvoji – postaje njihov nosilac i preduzima mere za njihovu realizaciju. Kada osnovna organizacija pokreće predloge i inicijative, opštinska odnosno okružna ili gradska i pokrajinska konferencija ili njeni izvršni organi dužni su da o njima zauzmu stav i, ako ih usvoje – postaju njihovi nosioci i preduzimaju mere za njihovu realizaciju. Isti odnos prema inicijativama i predlozima imaju i svi drugi organi i forumi Komunističke partije.

 Neprihvaćene inicijative i predlozi moraju se argumentovano obrazložiti onima od kojih su potekli.


Član 22.

 Pre nego što se Kongres, odnosno Centralni komitet Komunističke partije izjasni o dokumentima koji imaju programski ili statutarni ili o onim u kojima se predlažu bitne promene politike Komunističke partije u određenim oblastima društvenog života, organi Partije su obavezni da takve predloge s potrebnom argumentacijom stave na diskusiju.

 Organi iz stav 1.ovog člana su dužni  da razmotre svaki predlog i kritičku primedbu koji su izneti u diskusiji, da se o njima izjasne i da iznesu razloge ako ne prihvataju određena mišljenja.


Član 23.

 Kritika i samokritika su pravo i dužnost svakog člana, organizacije, foruma i organa Komunističke partije.

 Član ima pravao da u svojoj organizaciji i na drugim organizovanim skupovima komunista, iznosi mišljenje o stavovima i političkom ponašanju drugih komunista, svakog izbornog organa i njihovih članova i da ih kritikuje. Svoje tvrdnje član je dužan da obrazloži. Za mišljenje i kritike koje je dobronamerno izneo na organima i forumima  član ne može snositi političku odgovornost.

 Političku odgovornost snosi onaj član  koji se posluži neistinom i deziformacijama da bi politički i moralno diskfalifikovao druge članove ili nosioce funkcija.

 Napad na principe, programske ciljeve i idejno-političku platformu Komunističke partije povlači isključenje iz Partije.Član 24.

 Ukoliko prilikom  raspravljanja i odlučivanja član organizacije, organa i foruma zadrži svoje mišljenje, dužan je da ga obrazloži.

 Stav koji je usvojen obavezan je za sve članove.


Član 25.

 Ako se član, organizacija ili organ, na osnovu stečenih iskustava i novih saznanja uvere da usvojeni stav nije adekvatan, pa o tome traže ponovnu diskusiju, organizacija, odnosno organ, ocenjuje da li postoje stvarni razlozi za obnavljanje diskusije i novo ispitivanje već donetog stava. O svom zaključku organizacija i organ su dužni da obaveste predlagača.


Član 26.

 Grupaško i frakcionaško delovanje nespojivi su sa članstvom u Komunističkoj partiji.

 Razotkrivanje suštine frakcionaštva i grupašenje i odlučna borba protiv njih, ideološko i političko identifikovanje  tuđih i za Komunističku partiju neprihvatljivih pojava, svatanja i njihovih nosilaca, stalna je obaveza članova, organizacija, organa i foruma Partije.


Član 27.

 Organizacije, forumi i organi Komunističke partije vode stalnu i sistematsku kadrovsku politiku zasnovanu na jedinstvenim idejno-političkim kriterijumima i klasnim osnovama, obezbeđuju uslove za aktivno učešće članstva u kadrovskoj politici i organizovano rade na idejno-političkom osposobljavanju kadrova.

 Osnovne organizacije i organi Partije razvijaju razne oblike ideološkog osposobljavanja i formiraju tečajeve, kurseve, seminare, političke škole i druge vidove marksističkog obrazovanja članstva.


Član 28.

 Organi komunističke partije mogu poveriti pojedinim članovima Partije i zadatke van okvira organizacije kojoj oni pripadaju. U takvom slučaju organ Partije može zahtevati od odgovarajuće organizacije da članove o kojima je reč oslobodi za određeni period nakih tekućih obaveza u toj organizaciji.

 Osnovna organizacija može osloboditi prisustvovanja svojim sastancima i drugih oblika aktivnosti one svoje članove koji su sprečeni da izvršavaju određene obaveze zbog bolesti, starosti ili drugih opravdanih ličnih i porodičnih razloga.


Član 29.

 Članovi, organizacije i organi Komunističke partije su pojedinačno i kolektivno odgovorni za svoju idejno-političku aktivnost i rezultate u sprovođenju usvojene politike Partije.

 Organizacije i organi Partije svoje sastanke završavaju donošenjem odluka ili zaključaka koji sadrže jasne stavove, zadatke i način njihovog ostvarivanja. Oni redovno kritički prate ostvarivanje tih odluka i zaključaka i ocenjuju aktivnost na njihovom sprovođenju. Izvršavanje usvojenih odluka i zaključaka predstavlja merilo odgovornosti svakog komuniste, organizacije, foruma i organa Partije.

 Organizacije i organi Partije dosledno primenjuju idejno-političke mere koje doprinose jačanju:

- lične i kolektivne odgovornosti članova organa pred članstvom,

odnosno organizacijama koje su ih birale za politiku koju vode;

- odgovornost članova organa za svoj rad i ponašanje pred organima čiji su članovi;

- lične i kolektivne odgovornosti izvršno-političkih organa Partije pred organima koji su ih birali.

         Doslednom primenom idejno-političkih mera organizacije i organi Partije isključuju iz redova Komunističke partije sve one članove koji dolaze u sukob sa idejno-političkom platformom i Statutom Komunističke partije.


Član 30.

 Član organa Komunističke partije može podneti ostavku na funkciji koju je izabran.

 Članovi organa Partije podnose ostavku kada ne mogu uzeti na sebe odgovornost za izvršenje zadataka koji su im povereni i kada ne prihvataju ocene  i stavove organa čiji su članovi. Ostavka mora biti obrazložena i od izbornog organa ocenjena.

 Svaki organ i forum Partije ima pravo da utvrđuje ličnu odgovornost svog člana za rad i političko ponašanje u celini i da ga, kada oceni da je to potrebno, razreši dužnosti.

 Organizacije Partije mogu opozvati one članove koje su birale u opštinskim ili okružnim, odnosno gradskim  i pokrajinskim organima, kada utvrde da ne deluju u skladu s politikom Partije, da ignorišu mišljenja, predloge i kritike članova ili da su neaktivni kao članovi u organima na kojima su izabrani.

 Političku odgovornost člana organa Komunističke partije utvrđuje organ čiji je on član. Osnovna organizacija kojoj taj član pripada može u vezi s tim da daje svoje mišljenje i predloge.


Član 31.

 Ostavka, razrešenje dužnosti i opoziv povlače nove izbore. Takvi izbori sprovode se na osnovu istih principa i po istom postupku koji važe za redovne izbore.


Član 32.

 Svaki organ Komunističke partije redovno podnosi izveštaj o svom radu organizaciji, organu, odnosno forumu koji ga bira.

 Konačna ocena izveštaja utvrđuje se glasanjem.

 Ako većina članova organizacije, organa, odnosno foruma, prilikom razmatranja izveštaja ne odobri rad organa, otvara se diskusija, a zatim glasanje o poverenju organa.Ako se izglasa nepoverenje, vrši se ponovni izbor tog organa.


VII  IZBOR  ORGANA   


Član 33.

 Izbor u Komunističkoj partiji ostvaruje se na osnovu sledećih principa:  

- svi forumi i organi Partije su izborni,

- tajnim ili javnim glasanjem biraju se:

o članovi opštinskih , okružnih, odnosno gradskih i pokrajinskih organa, statutarne i nadzorne komisije;

o delegati kongresa Komunističke partije, članovi Centralnog komiteta, predsednici Statutarne i Nadzorne komisije Komunističke partije.

- članove izvršnih organa biraju organi Partije iz svog satava,

- članstvo Komunističke partije kandidujei neposredno biračlanove za organe osnovne organizacije i članove opštinskihorgana. Na osnovu predloga članstva, opštinski organi birajusvoje organe i članove za okružne, odnosno gradske i pokrajinske organe, za delegate za kongres Partrije i predlaže kandidate za članove organa Komunističke partije,

- predlaganje kandidata  za članove foruma i organa Partije vrši se posle diskusije o zadacima foruma, odnosno organa koji se biraju i posle usvajanja kriterijuma na osnovu kojih se vrši kandidovanje. O kandidatima se odlučuje glasanjem,

- član može biti izabran u svaki forum, organ i telo Partije ako mu članstvo ukaže poverenje. Za svaki izbor potreban jepredhodni lični pristanak kanditata,

- redovni izbori foruma i oprgana vrše se u rokovima koji su utvrđeni ovim Statutom. Prilikom redovnog izbora sastavorgana obavezno se obnavlja, najmanje za jednu trećinu,

- član ne može biti biran više od dva puta uzastopno u isti organPartije.,

- pored redovnih izbora, mogu se vršiti delimični ili potpuniizbori pojedinih organa kada biračko telo utvrdi da je topotrebno.Član 34.

 Broj članova izbornih organa utvrđuje se ovim Statutom.

 Ako na kandidaskoj listi ima više kandidata od broja koji se bira, izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova, ali pri tome moraju imati više od polovine glasova biračkog tela.Ako kandidatska lista ne sadrži više kandidata od broja koji se bira, izabrani su oni kandidati koji su dobili dvotrećinsku većinu glasova.

 Ako  prilikom glasanja nije izabran potreban broj članova organa, naknadno se bira onoliko kandidata koliko je potrebno do popune utvrđenog broja na način koji se određuje poslovnikom, odnosno odlukom biračkog tela.


VIII  PRAVA, OBAVEZE  I  PRESTANAK ČLANSTVA


Član 35.

 Član Komunističke partije ima pravo da:

- unosi u partijsku raspravu iskustva, posebna stručna znanja i rezultate aktivnosti na naučnom, umetničkom i kulturnom planu;

- bude informisan o radu i stavovima Partije, posebno da bude informisan o paspravi na rukovodećim organimai o alternativama predloga u pogledu odluka koje je pozvan da procenjuje i primenjuje;

- izražava i brani na svakom nivou sopstvena ubeđenja;

- uputi argumentovane kritike političkoj aktivnosti svakog člana, svim organizacijama, organima i forumima Partije;

- dostavlja mišljenje i sugestije svim organima, koji su obavezni da ih uzmu u razmatrenje;

- blagovremeno upozna kritike i prigovore koji se eventualno izražavaju u pogledu njegove aktivnosti i ponašanja i da iznese sopstvene razloge pred organizacijom kojoj pripada, u slučaju kada se ne radi o disciplinskom postupku, a ako je član organa, onda na sastanku istog organa koji je tim povodom sazvan;

- zadrži i brani stavove koji su drugojačiji od onih koje ima većina, koja se formira u pojedinim slučajevima;

- ističe kandidaturu u skladu sa statutarnim normama i prihvaćenim pravilima, bira organe Partije, bude biran i učestvuje u radu i odlučivanju na svim nivoima Partije;

- obavesti, u slučaju napuštanja Partije, svoju organizaciju o razlozima sopstvene odluke;

- slobodno se opredeljuje prilikom utvrđivanja odluka i stavova Partije;

- predlaže odluke, zaključke i inicijative u organizacijama i organima Partije;

- dobije političku, pravnu i svaku drugu pomoć od Partije ako bude ugrožen zbog obavljanja stranačkih dužnosti.                         


Član 36.

 Svaki član Komunističke partije dužan je da:

- doprinese radu sopstvene organizacije, realizujući ciljeve ka kojima je ona usmerena i deluje u političkim akcijama u skladu sa politikom Partije;

- učestvuje u javnom životu u skladu u sa principima i vrednostima sadržanim u Programu i Statutu Partije i doprinosi njihovom ostvarivanju;

- otvoreno, u skladu sa Programom i Statutom Partije, izražava svoja uverenja na sastancima Partije – preuzima odgovornost u vršenju rukovodećih funkcija;

- pridobija nove članove, obaveštava druge građane o politici Partije, braneći je od neopravdane kritike;

- deluje u organizaciji sindikata, udruženju boraca i penzionera čiji politički ciljevi nisu u suprotnosti sa Programom  Partije;

- zalaže se na svim nivoima Partije za puno poštovanje demokratskih načela, pravila i statutarnih normi;

- pridobija podršku građana za izborni program i kandidaturu Partije;

- plaća članarinu i doprinose na prihode koje ostvari po osnovu dužnosti – funkcija na koje je izabran na predlog Partije;

- ispunjava i ostale obaveze u skladu sa Statutom i opštim aktima Partije.


Član 37.

 Članstvo u Komunističkoj partiji prestaje:

- istupanjem,

- isključenjem,

- brisanjem iz evidencije,

- učlanjenjem u drugu partiju ili kandidovanjem na listi druge partije, koalicije ili grupe građana bez saglasnosti Partije, i

- u sučaju smrti.

 O svom istupanju iz Partije član obaveštava organizaciju Komunističke partije kojoj pripada.

 Osnovna organizacija može brisati sa evidencije člana koji duže vreme, bez opravdanih razloga, ne učestvuje u životu i delatnosti Partije i neuredno plaća članarinu. O tom zaključku organizacija obaveštava člana. Ako član na to stavi prigovor, organizacija u njegovom prisustvu ponovo razmatra svoju odluku.

 Organ Partije može brisati s evidencije člana koji duže vreme nije povezan ni u jednoj osnovnoj organizaciji.

 Pre donošenje odluke o brisanju s evidencije člana vodi se rasprava o uzrocima njegovog pasiviziranja.

 Na odluku osnovne organizacije, odnosno organa o brisanju iz evidencije član ima pravo žalbe Statitarnoj komisiji Komunističke partije u roku od 30 dana od dana prijema odluke.


Član 38.

 Kada se pokrene pitanje moralne i političke odgovornosti člana Partije za određene postupke, osnovna organizacija ili organi obrazuju drugarsko veće koje rasvetljava okolnosti, utvrđuje činjenično stanje, traži i suočava sva potrebna mišljenja o pitanjima koja se razmatraju, i na osnovu toga ocenjuje da li postoji i kakva je moralna i politička odgovornost člana o kome je reč. Drugarsko veće predlaže organizaciji, odnosno organu Partije zaključke i potrebne mere.

 Član Partije čiji se postupci razmatraju ima pravo da predloži svog člana u sastavu drugarskog veća.

 Drugarsko veće broji 3 člana. Sastav drugarskog veća utvrđuje organizacija, odnosno organ Partije.


Član 39.

 Član Partije koji deluje suprotno Programu i Statutu Komunističke partije podleže disciplinskoj odgovornosti.

 Disciplinske mere izriče osnovna organizacija Partije u kojoj je član povezan, ili organ Partije čiji je član.

 Disciplinske mere koje se mogu preduzeti protiv člana Partije jesu:

- opomena i

- isključenje iz članstva Partije.


Član 40.

 Disciplinska mera opomena izriče se članu Partije koji  svojim ponašanjem odstupa od političkih stavova i statutarnih normi Partije.

 Disciplinska mera isključenje iz Partije izriče se članu Partije koji svojim delovanjem i shvatanjima dođe u sukob s idejno-političkom platformom i statutarnim principima Partije.


Član 41.

 Član Partije ima pravo da lično učestvuje kada se raspravlja i odlučuje o njegovom radu i postupcima i kada se donose druge odluke koje se neposredno njega tiču.

 Na odluku osnovne organizacije ili organa o izrečenoj disciplinskoj meri opomena, član Partije se može žaliti  Statutarnoj komisiji opštine ili okruga, odnosno grada ili pokrajine u roku od 30 dana od dana prijema.

 Na odluku osnovne organizacije ili organa o izrečenoj disciplinskoj meri isključenja iz Partije, član Partije se može žaliti i Statutarnoj komisiji Komunističke partije u roku od 30 dana od dana prijema odluke o isključenju iz Partije koju je donela Statutarna komisija opštine ili okruga, odnosno grada ili pokrajine po njegovoj žalbi.

 Odlika Statutarne komisije Komunističke partije po žalbi je konačna.


Član 42.

 Osnovna organizacija ili organ Partije može odlučiti da se ukine izrečena disciplinska mera članu Partije kada oceni da je ona postigla idejno-politički i vaspitni efekat, ali ne pre isteka jedne godine od dana izricanja mere.


Član 43.

 Osnovna organizacija se raspušta kada ne živi i ne deluje u skladu s Programom i Statutom Komunističke partije, ili kada ne može da obezbedi uslove za idejnu akciju.

 Odluku o raspuštanju osnovne organizacije donosi opštinski izvršni organ.

 Na odluku o raspuštanju osnovne organizacije, osnovna organizacija se može žaliti Centralnom komitetu Komunističke partije u roku od 15 dana od dana donošenja.

 Rasuštanje osnovne organizacije sa sobom povlači i utvrđivanje odgovornosti svakog člana na osnovu redovnog sprovedenog postupka kroz organe Partije.Član 44.

 Evidencija članova Komunističke partije sadrži: lično ime i ime jednog od roditelja, mesto rođenja, prebivalište i adresu, jedinstveni matični broj, stepen stručnog obrazovanja, datum učlanjenja u Partiju, da li je bio član SKJ i od kada, datum prestanak članstva u Partiji kao i razloge zbog kojih je došlo do prestanka članstva.

 Evidenciju iz stava 1. ovog člana vodi kadrovska služa Izvršnog komiteta Komunističke partije u pisanom obliku i kao jedinstvenu centralnu elektronsku bazu podataka.

 Izvode iz evidencije članova vode osnovne organiozacije, opštinski, okružni, odnosno gradski i pokrajinski izvršni organi.

 U slučaju promene matične organizacije, član Partije dužan je da novoj organizaciji radi povezivanja u istoj dostavi potvrdu  predhodne organizacija kojom je brisan iz evidencije.


IX  TERITORIJALNO ORGANIZOVANJE ČLANSTVA


Član 45.

 Organizacije kao oblici okupljanja i delovanja članstva formiraju se na teritorijalnom principu

 Komunistička partija organizuje se u naselju,mesnoj zajednici,opštini, okrugu, gradu  i pokrajini kao organizacije Partije.

 Odluku o osnivanju i prestanku rada organizacija donose izvršni organi i to: za osnovnu organizaciju opštinski, za opštinsku organizaciju okružni odmosno gradski, a za okružnu,gradsku i pokrajinsku organizaciju Izvršni komitet Centralnog komiteta Partije.


Član 46.

 Osnovni organizacioni oblik Komunističke partije je osnovna organizacije, koja se formira na teritorijalnom principu za naselje, mesnu zajednicu  ili više naselja , odnosno mesnih zajednica po pravilu ili opštine.

 U osnovnoj organizaciji kao stalnom obliku organizovanja, ostvaruju se prava i obaveze koji su zajednički za sve članove, obezbeđuje stabilnost i jedinstvo organizacione strukture Partije i stalan uticaj članstva na odnose i politiku organizacije i učvršćuje sistem uzajamne odgovornosti članstva i biranih tela za idejno-političku aktivnost i rezultate politike Partije.

 Ako na određenoj teritoriji postoji članstvo, a organizacija nije formirana, svoju političku aktivnost ovo članstvo ostvaruje u osnovnoj organizaciji koja im je teritorijano najbliža. Izvršni organ osnovne organizacije u ovakvom slučaju na ovoj teritoriji može formirati Aktiv, kao niži oblik organizovanosti.


Član 47.

 Osnovna organizacija se formira na određenoj teritoriji ako broji najmanje pet (5) članova.

 Izvršni organ osnovne organizacije je sekretarijat. Sekretarijat čine sekretar, zamenik sekretara i blagajnik

 Iz svog sastava osnovna organizacija na četiri (4) godine bira članove izvršnog organa.

 Organizovanje i rad osnovne organizacije i njenog izvršnog organa uređuje se Poslovnikom o načinu organizovanja i rada.


Član 48.

 Zadaci osnovne organizacije jesu :

- da je stalno u toku društvenih zbivanja svoje sredine, da delatnošću svojih članova obezbeđuje akciono jedinstvo na ostvarivanju programskih načela Partije, da razvije među svojim članovima osećanje lične društvene odgovornosti na polju delovanja, da učestvuje na izborima;

- da iz redova svoje sredine stalno prima nove članove u Partiji;

- da razmatra izveštaje o radu opštinskih, okružnih odnosno gradskih i pokrajinskih organizacija i značajna dokumenta drugih organa Partije, da daje inicijativu za rešavanje pojedinih pitanja;

- da raspravlja o kandidatima za članove opštinskih, okružnih odnosno gradskih i pokrajinskih organizacija i da bira delegate za opštinsku konferenciju;

- da prikuplja članarinu od članova partije i da redovno dostavlja izvešteje o prilkuplenim sredstvima opštinskoj nadzornoj komisiji.


Član 49.

 Po pravilu u svakoj opštini, okrugu odnosno gradu i pokrajini organizuju se i deluju opštinski, okružni odnosno gradski i pokrajinski organi  Komunističke partije.

 Na teritoriji jedne opštine formiraju se organi Partije ako su na istoj  formirane najmanje tri (3) osnovne organizacije.

 Na teritoriji jednog okruga, odnosno grada (Beograd, Niš) formiraju se organi Partije ako su na istoj  najmanje formiorane dve (2) opštinske organizacije.

 Na teritoriji jedne pokrajine formiraju se organi Partije ako su na istoj najmanje formirane tri (3) okružne organizacije,  

 U opštini u kojoj nije formiran opštinski organ u smislu stava 2. ovog člana, formirane osnovne organizacije svoje  političko organizovanje ostvaruju u onim opštinskim organima koji su teritorijano najbliži ili formiraju jedinstvene opštinske organe koji će objedinjavati rad osnovnih organizacija iz više opština.

 U okrugu, odnosno gradu u kojem nije formiran okružni odnosno grtadski organ u smislu stava 3. ovog člana, formirani opštinski organi svoje političko organizovanje ostvaruju u onim okružnim, odnosno gradskim organima koji su teritorijalno najbliži ili formiraju jedinstvene okružne organe koji će objedinjavati rad opštinskih organa iz više okruga ili grada.


Član 50.

 Organi Komunističke partije u opštini, okrugu odnosno gradu i pokrajini jesu :

- opštinska, okružna odnosno gradska i pokrajinska konferencija,

- opštinski, okružni odnosno gradski i pokrajinski komitet,

- opštinska, okružna odnosno gradska i pokrajinska statutarna i nadzorna komisija.


Član 51.

 Opštinska, okružna odnosno gradska i pokrajinska konferencija Komunističke partije deluje kao jedinstvena celina u organizacionom, idejno-političkom i akcionom pogledu.

 Opštinsku konferenciju čine najmanje po pet (5) delegata iz svake osnovne organizacije.

 Okružnu odnosno gradsku konferenciju čine najmanje po deset(10) delegata iz svake opštinske konferencije.

 Pokrajinsku konferenciju čine najmanje po deset (10) delegata iz svake okružne organizacije,

 Mandat delegata opštinske, okružne odnosno gradske i pokrajinske konferencije, po pravilu, traje četiri godine.


Član 52.

 Opštinsku, okružnu odnosno gradsku i pokrajinsku koferenciju saziva predsednik komiteta, izvršni organ konferencije  ili kada to zahteva njamanje jedna trećina osnovnih organizacija, odnosno jedna trećina opštinskih konferencija ili jedna trećina okružnih konferencija.

 Opštinska, okružna odnosno gradska i pokrajinka konferencija saziva se najmanje jedanput godišnje kada se na sednici kritički analizira aktivnost osnovnih organizacija, opštinskih,okružnih odnosno gradskih i pokrajnskih konferencija, svoja aktivnost i rad svojih organa, komisija i radnih tela.

 Konferencija razmatra:

- idejne, političke i druge aktuelne društvene probleme, kao i pitanja razvitka organizacije na svom području,

- izveštaj izvršnih organa, statutare i nadzorne komisije,

- ocenjuje rezultate postignute u ostvarivanju programa Partije na svom području,

- rešava o žalbama i molbama članova i organizacija,

- donosi zaključke za dalji rad organizacije.Član 53.

 Iz svog satava opštinska, okružna odnosno gradska i pokrajinska konferencija bira predsednika, zamenika predsednika i članove opštinskog, okružnog odnosno gradskog i pokrajinskog komiteta i članove statutarne i nadzorne komisije.


Član 54.

 Opštinski, okružni odnosno gradski komitet je izvršno-politički organ opštinske, okružne odnosno gradske konferencije i broji najmanje sedam (7) članova.

 Pokrajinski komitet je izvršno-politički organ pokrajinske konferencije i broji najmanje petnaest (15) članova.

 Radom opštinskog, okružnog odnosno gradskog i pokrajinskog komiteta rukovodi predsednik komiteta.Član 55.

 Opštinski, okružni odnosno gradski i pokrajinski komitet:

- priprema sednicu i sprovodi odluke konferencije,

- rukovodi radom između dve sednice,

- organizuje tekuću političku aktivnost,

- informiše članove o radu Partije,

- postiče omasovljenje Partije,

- rukovodi izbornom kampanjom,

- predlaže finansijski plan i brine se o njegovoj realizaciji,

- priprema izveštaj o prikupljenoj članarini i donaciji,

- po potrebi formira radna tela i komisije


Član 56.

 Pravilnikom o načinu teritorijalne organizovanosti okružne, odnosno gradske i pokrajinske organizacije bliže određuju način organizovanja i broj članova u svojim organima vodeći računa o teritorijalnoj pripadnosti i rodnoj ravnopravnosti a u skladu sa odredbama ovog Statuta


X   ORGANI KOMUNISTIČKE PARTIJE


Član 57.

 Organi Komunističke partije jesu:

- Kongres,

- Centralni komitet,

- Predsednik,

- Izvršni komitet,

- Statutarna komisija,

- Nadzorna komisija.


а)Kongres Komunističke partije


Član 58.

 Kongres je najviši forum Komunističke partije i, po pravilu održava se svake četiri godine.

 Delegate Kongresa čine članovi organa Komunističke partije, kao i delegati izabrani u okružnim odnosno gradskim organima Partije. Svaka okružna odnosno gradska organizaciju na Kongres delegira najmanje po dva (2) delegata. Merila o izboru delegata utvrđuju se posebnom odlukom Centralnog komiteta Partije.

 Odluku o sazivanju kongresa donosi Centralni komitet Partije najmanje tri meseca pre početka rada kongresa. U odluci se utvrđuje predlog dnevnog reda i način pripreme kongresa.


Član 59.

  Kongres Komunističke partije:

- javno razmatra i ocenjuje aktivnost i razvoj Partije između dva kongresa;

- usvaja program, izmene i dopune programa;

- usvaja statut, izmene i dopune statuta;

- donosi dokumente programskog i statutarnog karaktera;

- donosi strategije, deklaracije, rezolucioe i ostala dokumenta kongresa;

- razmatra i usvaja izveštaje o radu organa Komunističke partije između dva kongresa;

- bira i razrešava Centralni komitet,predsednika Statutarne i Nadzorne komisije;

- bira i razrešava predsednika Komunističke partije;

- donosi odluku o prestanku rada Komunističke partije i odluku o spajanju sa drugom ili drugim političkim strankama;

- razmatra žalbe i predloge koji su mu upućeni.  


Član 60.

 Vanredni kongres Komunističke partije saziva se:

- po odluci Centralnog koiteta donetom apsolutnom većinom svojih članova;

- na predlog jedne trećine opštinskih organa ili jedne trećine članova;

 Sazivanje vanrednog kongresa izvršiće Centralni komitet najkasnije trideset dana od dana sticanja uslova za sazivanje.

 Rok za održavanje vanrednog kongresa ne može biti kraći od 30 dana od dana donošenja odluke Centralnog komiteta o sazivanju.

 Za učešće u radu vanrednog kongresa primenjuje se odredba iz stav 2.člana 58. Statuta. Ukoliko zbog hitnosti nisu utvrđeni novi delegati, okružne organizacije mogu poslati delegate koji su učestvovali na predhodnom kongresu.

 Dnevni red i način pripreme vanrednog kongresa predlaže iniocijator njegovog zasedanja.


Član 61.

 Kongres Komunističke partije radi i odlučuje ako u njegovom radu prisustvuje najmanje 2/3 registrovanih delegata.

 Svoje odluke Komgres Partije donosi većinom glasova prisutnih delegata.

 O prestanku rada Partije ili o spajanju sa drugom ili drugim političkim strankama odluka se donosi 2/3 većinom delegata prisutnih na Kongresu.

 Svoje odluke Kongres Partije donosi javnim ili tajnim izjašnjavanjem. O načinu izjašnjavanja odlučuju delegati na predlog radnog predsedništva Kongresa.


b)Centralni komitet Komunističke patije


Član 62.

 Centralni komitet je najviši organ Komunističke partije između dva kongresa.

 Svaka oformljena okružna, odnosno gradska organizacija mora biti zastupljena u sastav Centralog komiteta Partije.

 Okružna organizacija je zastupljena u Centralnom komitetu sa najmanje dva ( 2 ) člana, gradska organizacija Niš sa najmanje tri ( 3 ) člana  i gradska organizacija Beograd sa najmanje pet ( 5 ) članova.

 Mandat članova Centralnog komiteta traje četiri godine.

 Mandat članova prestaje pre isteka roka ukoliko neopravdano izostane sa tri sednice uzastopno.

 U radu Centralnog komiteta pored članova učestvuju i po dva predstvnika Statutarne i Nadzorne komisije.


Član 63.

 Centralni komitet Komunističke partije:

- sprovodi odluke kongresa;

- utvrđuje predlog Programa i Statuta Partije, kao i njihove izmene i dopune;

- definiše, u skladu sa kongresnim odlukama, politiku Partije između dva kongresa;

- usklađuje Statut Partije sa zakonskim propisima između dva kongresa, u slučaju kada to zakonski propisi nalažu;

- bira i razrešava generalnog sekretara i zamenika predsednika Partije, na predlog predsednika Partije ili na predlog 10 % članova Centralnog komteta;

- bira i razrešava članove Izvršnog komiteta Centralog koniteta Partije;

- bira predsednika Partije između dva kongresa, ako se za to ukaže potreba;

- može pokrenuti postupak za izglasavanje nepoverenje predsedniku Partije;

- obrazuje stručna i povremena tela sa određenim zadacima;

- vrši popunu članova Centralnog komiteta do jedne trećine;

- na predlog predsednika Statutarne i Nadzorne komisije imenuje članove ovih komisija;

- razmatra i usvaja izveštaj predsednik Partije o radu Partije između dve sednice Centralnog komiteta;

- razmatra izveštaj Nadzorne komisije o kontroli finansijskog poslovanja;

- razmatra i usvaja izveštaj Izvršnog komiteta;

- usvaja izborni program Partije;

- imenuje izborni štab Partije i analizira i ocenjuje rezultate izbora;

- utvrđuje kandidate Partije za izbore poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije;

- dodeljuje mandat narodnim poslanicima u Repubilci Srbije sa liste Partije;

- potvrđuje kandidate Partije za predsednik Vlade Republike Srbije i predsednika Narodne skupštine Republike Srbije;

- odlučuje da li članovi Partije mogu da uđu u vladu koju formiraju poslanici drugih partija;

- odlučuje o ulasku Partije u koaliciji s drugim partijama;

- utvrđuje oblike saradnje Partije s drugim partijama;

- donosi odluku o učlanjenju Partije u međunarodne organizacje;

- organizuje unutarpartijsko informisanje:

- donosi Pravilnik o načinu finasiranja Partije;

- donosi poslovnik kojim bliže raguliše način rada Centralnog komiteta i zaduženja njegovih članova;

- donosi odluku o sprovođenju izbora;

- donosi Pravilnik o izborima u Partiji;


Član 64.

 Sednicu Centralnog komiteta Partije saziva predsednik Partije na vlastitu inicijativu, na pradlog Izvršnog komiteta ili na predlog najmanje petokružnih, odnosno gradske i pokrajinske  organizacija.

 Sednice Centralnoog komiteta se održavaju po potrebi, a najmanje tri puta godišnje.


c)Predsednik Komunističke partije


Član 65.

 Prtedsednik Komunističke partije predstavlja, zastupa i rukovodi Partijom.

 Mandat predsednika traje četiri godine.

 Izbor i razrešenje predsednik Partije uređuje se Poslovnikom Kongresa.

 U slučaju smrti, stalne sprečenosti ili ostavke presednika Partije Centralni komitet može, između dva kongresa, iz svog satava izabrati novog presednika.


Član 66.

 Predsednik Komunističke partije:

- Predstavlja i zastupa Komunističku partiju u skadu sa zakonom, Statutom, Programom partije, odlukama Kongresa i Centralnog komiteta Partije;

- Stara se o ostvarivanju programskih zadataka i ciljeva Komunističke pertije;

- Stara se o izvršenju odluka Kongresa, sprovodi politiku Partije u okviru programa, utvrđuje i iznosi političke stavove Partije;

- daje saglasnost za izbor predsednika organa u okružnim, odnosno gradskim i pokrajinskim organizacijama;

- podnosi izveštaj o radu Partije Kongresu i Centralnom komitetu;

- koordinira rad organa Partije;

- saziva Centralni komitet ;

- predsedava sednicama Centralnog komiteta i Izvršnog komiteta kada ga sazove;

- potpisuje dokumenta Partije ili odeređuje ko će to u pojedinim slučajevima činiti umesto njega;

- svojom odlukom određuje lice koje je odgovorno za finansijsko poslovanje, podošenje izveštaja, vođenje knjiga Partije i ovlašćuje ga da kontaktira sa nadležnim organima u skladu sa Zakonom o plitičkim strankama i Zakonom o finasiranju političkih stranaka.


Član 67.

 Predsednik Komunističke partije ima svog zamenika.

 Zamenik predsdnika Partije zamenjuje predsednika u slučaju njegoe privremene sprečenosti ili osudtnosti i obavlja poslove koje mu poveri predsednik.

 Zamenik predsednika za svoj rad odgovara predsedniku Partije i Centralnom komitetu.

 Zamenika predsednika na predlog predsednika Partije iz redova članova Centralnog komiteta bira Centralni komitet Partije.


d) Izvršni komitet Centralnog komiteta Komunističke partije     


Član 68.

 Izvršni komitet Centralnog komiteta Komunističke partije, u okviru svoje izvršno-političke funkcije, ostvaruje zadatke koji proističu iz zaključaka i stavova Centralnog komiteta Partije i njemu odgovara za svoj rad.

 Članove Izvršnog komiteta bira Centralni komitet Partrije.


Član 69.

 Izvršni komitet Centralnog komiteta Partije:

- priprema sednice Centralnog komiteta i izvršava  njegove odluke;

- sprovodi tekuću političku aktivnost Partije;

- rukovodi propagandom;

- priprema predloge dokumenata Partije;

- stara se o informisanju članova;

- prati, analizira i usklađuje rad organizacija uopštini, okrugu,gradu i pokrajini;

- prati učlanjenje i izdaje partijske knjižice;

- donosi odluku o obrazovanju  okružnih odnosni gradskih i pokrajinskih organizacija;

- raspušta okružne odnosno gradske i pokrajinske organe;

- stara se o izbornom procesu u Partiji;

- stara se o izborima raspisanim na svim nivoima vlasti;

- donosi poslovnik o svom radu;

- potvrđuje liste kandidata i odluke o dodeli mandata za odbornike i poslanike na predlog nadležnih organa Partije opštine, okruga, grada i pokrajine;

- razmatra predloge i opšte akte iz nadlažnosti Centralnog komiteta Partije;

- sačinjava predlog finansijskog plana i razmatra finansijski izveštaj.


Član 70.


GeneralnisekretarKomunističkepartije :

- rukovodi radom Izvršnog komiteta Partije,

- priprema sednice Centralnog komiteta i sprovodi njegove odluke,

- organizuje i void propaganda,

- saziva I predsedava sednicama Izvršnog komiteta Partije,

- predlaže Centralnom komitetu obrazovanje raznih tela i komisija,

- usklađuje,prati i koordinira rad pokrajinskih,okružnih odnosno gradskih organizacija,

- uređuje sajt Partije

- rukovodi izbornom kanpanjom,

- podnosi izveštaj o radu Izvršnog komiteta,

- određuje lice za vođenje kadrovske I finansijske evidencije,

- obavlja I druge poslove koje mu poveri predsednik Partije ili Centralni komitet.e)  Statutarna komisija


Član 71.

 Statutarna komisija je nezavisan i samostalan organ partije, garant statutarnosti i demokratskog ustrojstva Partije.

 Statutrana komisija iz svog sastava bira zamenika predsednika i sekretara.

 Statutarna komisija broji najmanje pet (5) članova.

 Odluke, odnosno tumačenje Statutarne komisije je konačno.Na njih se žalba može izjaviti kongresu Partije.


Član 72.

 Statutarna komisija:

- tumači odredbe Statuta i opšta pravna akta Komunističke partije. Tumačenje Statuta i drugih opštih akata mogu tražiti svi organi Partije;

- priprema nacrt izmena i dopuna Statuta Partije i drugih opštih akata Partije;

- prati ostvarivanje Statuta Partije i drugih opštih akata Partije, predlaže mere za njihovo ostvarivanje, i o tome podnosi izveštaj kongresu Partije, a informaciju jednom godišnje Centralnom komitetu

- razmatra i odlučuje o žalbama članova i organa Partije;

- predlaže mere za bolje organizovanje i delovanje Partije;

- rešava žalbe na odluke o isključenju iz Partije i brisanju sa evidencije;

- članovi Statutarne komisije ne mogu biti istovremeno članovi drugih organa Partije koje bira kongres Partije;

- donosi poslovnik o svom radu.


f) Nadzorna komisija


Član 73.

 Nadzorna komisija je nezavisan i samostalan organ Komunističke partije.

 Nadzorna komisija iz svog sastava bira  zamenika predsednika i sekretara.

 Nadzorna komisija broji najmanje pet (5) članova.


Član 74.

Nadzorna komisija:

- vrši nadzor nad ostvarivanjem politike finansiranja Partije;

- kontroliše upotrebu finansijskih sredstava Partije, upotrebu i korišćenje imovine Partije u celini, bilo da je vlasništvo Partije ili Partija njome raspolaže po nekom drugom osnovu;

- donosi zaključke i predlaže mere koje Centralni komitet Partije treba da preduzme radi doslednog realizovanja utvrđene politike finansiranja Partije;

- podnosi izveštaj kongresu Partije, a izveštaj o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja jednom godišnje Centralnom komitetu;

- članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih organa Partije koje bira kongres;

- donosi poslovnik o svom radu.


XI  ORGANIZOVANJE OMLADINE U KOMUNISTIČKOJ PARTIJI


Član 75.

 Podmladak Komunističke partije jeste Komunistička omladina (KO).

 Komunistička omladina je poseban oblik organizovanja i delovanja Komunističke partije.

 Komunističku omladinu čine članovi Partije do navršene 30. godine.

 Predednici Komunističke oladine su po funkciji članovi izvršnih organa odgovarajućih organa Partije.

 Organizacija i delovanje Komunističke omladine uređuje se pravilnikom koji donosi Centralni komitet Partije.

 Dokumenti i odluke Komunističke omladine podležu obaveznoj saglasnosti Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Partije.

 Komunistička omladina ima svoj pečat.

XII   UČEŠĆE NA IZBORIMA


Član 76.

 Odluku o učešću Komunističke partije na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srbije, pokrajinske i lokalne predstavničke organe u Srbiji, kao i za nosioce državnih i javnih funkcija, donosi Centralni komitet Partije.

 Odlikom Centralnog komiteta Partije utvrđuje se kriterijum, način kandidovanja, obezbeđivanje interesa Partije u radu izabranih nosilaca državnih i javnih funkcija i njihovi odnosi s Partijom za vreme trajanja mandata.

 Kandidate za odbornike, odnosno poslanike u pokrajinskim skupštinama utvrđuju odgovarajući izvršni organi, a potvrđuje predsednik Komunističke Partije.


Član 77.

 Kandidat Komunističke partije za predsednika Republike Srbije utvrđuje se na zajedničkoj sednici Centralnog komiteta Partije i predsednika pokrajinskih, Gradskog odbora Beograda i Niša, okružnih i opštinskih organa, tajnim glasanjem, posle postupka predlaganja u organizacijama i organima Komunističke partije po postupku utvrđenom Odlukom Centralnog komiteta Partije.


Član 78.

 Svaki kandidat dužan je da potpiše izjavu da je upoznat s odredbama ovog Statuta i Odlukom o izborima i da se obaveže da će podneti ostavku na poslaničku, odborničku i drugu predstavničku funkciju ukokiko mu iz bilo kojih razloga prestane članstvo u Komunističkoj partiji.


XIII    POSLANIČKA I ODBORNIČKA GRUPA KOMUNISTA


Član 79.

 Poslanici Komunističke partije u Narodnoj skupštini Republike Srbije organizuju se u Poslaničku grupu komunista.

 Članovi Poslaničke grupe komunista mogu biti i poslanici koji nisu bili na listi Komunističke partije ako prihvate odredbe ovog Statuta, ako se sa tim složi Centralnog komiteta Partije, i ako to glasanjem prihvati Poslanička grupa.

 Članovi Poslaničke grupe raspravljaju o svim pitanjima koja su na dnevno redu Skupštine, zauzimaju stavove i pokreću inicijative u skladu s Programom Partije i usvojenim stavivima Centralnog komiteta Partije.

 Sednicama Poslaničke grupe obavezno prisustvuju državni funkcioneri iz redova Komunističke partije kada se raspravlja o pitanjima iz delokruga njihovog rada.

 Poslanici su dužni da prisustvuju sednicama Poslaničke grupe i Skupštine.

 Poslanici iz redova Komunističke partije ne mogu potpisati zakonske predloge i inicijative drugih poslaničkih grupa bez saglasnosti Poslaničke krupe komunista. O zakonskim inicijativama poslanika iz redova Komunističke patije predhodno se informiše Poslanička grupa komunista.

 Članovi Poslaničke grupe obavezno učestvuju u radu saveta, komisija i stručnih odbora Izvršnog komiteta Centralnog komiteta čiji je delokrug rada identičan ili sličan skupštinskimodborima čiji su članovi.

 Poslanička grupa jedanput godišnje, u pisanoj formi podnosi izveštaj o radu Centralnom komitetu Partije. Izveštaj o radu Poslanička grupa podnosi i kongresu Partije.

 Koordinaciju rada i odnosa Centralnog komiteta i Poslaničke grupe, način komunikacije, prava i obaveze zajednički uređuju Centrani komitet i Poslanička grupa komunista odlukom.

 Poslanička grupa uređuje samostalno, svojim poslovnikom, način rada, odlučivanje, obaveze i prava svog predsednika, obaveze i dužnosti članova grupe i druga pitanja.

 Sve odredbe analogno se odnose i na odbornike u opštinama, gradovima, gradu Beogradu i Niša, kao i na poslanike pokrajinskih skupština.


XIV  FINANSIRANJE I IMOVINA KOMUNISTIČKE PARTIJE


                                                                                Član 80.

 Prihodi Komunističke partije su: članarina, prilozi pravnih i fizičkih lica, prihodi od imovine Partije, sredstva iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinica teritorijalne autonomije i budžeta jedinica lokalne samouprave odobrena za finansiranje radovnog rada i troškova izborne kampanje.


Član 81.

 Imovina Komunističke partije je jedina i jedinstvena.

 Celokupna imovina Komunističke partije je nedeljiva i njome raspolaže i upravlja Centralni komitet, odnosno odbori koji on svojom odlukom ovlasti.

 Centralni komitet donosi pravilnik o načinu korišćenja i upravljanja imovinom .

 U slučaju prestanka rada Komunističke partije, odlukom o prestanku rada Kongres donosi i odluku o imovini Komunističke partije.


Član 82.

 Član je dužan da redovno plaća članarinu.

 Odluku o visni i načinu plaćanja članarine donosi Centrani komitet Partije.

 Član može pomagati Komunističku partiju iznad iznosa utvrđene članarine u obliku priloga.

 Obaveze i prava iz ovog člana utvrđuje se pravilnikom koji donosi Centrani komitet Partije.
Član 83.

 Finansiranje redovnog rada Komunističčke partije obavlja se preko tekućeg računa Partije na osnovu ovlašćenja zastupnika Partije. Finansiranje svih izbornih kampanja Partije obavlja se preko jedinstvenog posebnog računa za finansiranje izbornih kampanja u skladu sa Zakonom.


XV   DONOŠENJE STATUTA I PROGRAMA


Član 84.

 Postupak za donošenje Statuta pkreće Centralni komitet  Komunističke partije.

 Odluka o pokretanju postupka promene Statuta sadrži razloge za promenu Statuta.

 Statutarna komisija izrađuje prednacrt Statuta i upućuje ga na raspravu svim organima Partije, koja traje 15 dana. Nakon sprovedene rasprave na osnovu pristiglih stavova, Statutarna komisija sačinjava nacrt Statuta koji dostavllja Centralnom komitetu na razmatranje.

 Nakon razmatranja i usvajanja ili odbacivanja pojedinih amadmana, Centralni komitet utvrđije Predlog statuta i upućuje ga kongresu na usvajanje.

 Kongres glasanjem za tekst u celini donosi Statut većinom glasova prisutnih delegata

 Izmene i dopune Statuta vrše se na isti način i po postupku za njegovo donošenje.

 Odredbe ovog Statuta ne mogu se menjati ili dopunjavati bez odluke kongresa Komunističke partije, osim u slučaju uskalđivanja sa zakonskim propisima.


Član 85.

 Postupak za donošenje Programa  pokreće Centrani komitet  Komunističke partije.

 Odluka o pokretanju postupka promene Programa sadrži razloge za promenu Programa.

 Izvršni komitet Partije izrađuje prednacrt Programa i upućuje ga na raspravu svim organima Komunističke partije, koje traje 15 dana. Nakon sprovedene rasprave na osnovu pristiglih stavova, Izvršni komitet Partije sačinjava nacrt Programa koji dostravlja Centralnom komitetu na razmatranje.

 Nakon razmatranja i usvajanja ili obacivanja podnetih amadmana, Centralni komitet utvrđuje predlog Programa i upućuje ga na usvajanje.

 Kongres glasanjem za tekst u celini donosi Program većonom glasova prisutnih delegata.

 Izmene i dopune Programa vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.


Član 86.

 Opšta akta se donose u skladu sa odredbama ovog Statuta, a primenjuju se danom objavljivanja na oglasnoj tabli u Centralnom komitetu Partije i na internet sajtu Komunističke partije.


Član 87.

 Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja, a objaviće se na internet sajtu Komunističke partije i na oglasnoj tabli Centralnog komiteta Partije.


Član 88.

 Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut donet na Osnivačkom Kongresu Komunističke partije 28.11.2010. godine.


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks
DOKUMENTA PARTIJE STATUT KOMUNISTIČKE PARTIJE