Powered by VipTek
Насловна Dokumenta Kontakt Aktivnosti  Saopštenja Edukacija Galerija
Video zapis
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks

  sa vanrednog Kongresa Komunističke partije,

održanog 24. 12. 2016. godine u Beogradu


          Kongres je otvorio Miroslav H. Jovanović, generalni sekretar Komunističke partije.

          Konstatovano je da Kongresu prisustvuje 56 od 75 prijavljenih delegata (što je više od dve trećine prijavljenih delegata, predviđene Statutom Komunističke partije) i da je time ispunjen uslov za početak rada Kongresa.

U skladu sa Statutom, predloženo je da se od prisutnih delegata izaberu:

- u Radno predsedništvo:  

1. Svetlana Jelić

2. Jovanka Čolak Kirali

3. Zdravko Keber

4. Živorad Paunović

5. Miroslav H. Jovanović

- za članove Verifikacione komisije:  

1. Nikola Tošić Malešević

2. Slavko Nikolić

3. Dušanka Valič

- za zapisničare:  

1. Vojislav Vučković

2. Zora Pavlović

- za overivače zapisnika:  

1. Olivera Milenković

2. Ljiljana Živković


Kongres je bez rasprave i diskusije, istovrejenim glasanjem, jednoglasno (56 glasova ‘’za’’) usvojo predloge za sastav Radnog predsedništva, Verifikacione komisije, zapisničare i overivače zapisnika i izabrao:


- u Radno predsedništvo:  

1. Svetlanu Jelić

2. Jovanku Čolak Kirali

3. Zdravka Kebera

4. Živorada Paunovića

5. Miroslava H. Jovanovića-     za članove Verifikacione komisije:  

1. Nikolu Tošića Maleševića

2. Slavka Nikolića

3. Dušanku Valič


- za zapisničare:  

1. Vojislava Vučkovića

2. Zoru Pavlović


- za overivače zapisnika:  

1. Oliveru Milenković

2. Ljiljanu Živković


*

* *

 Daljim radom Kongresa predsedavao je Radno predsedništvo.

Kongres je bez rasprave i diskusije, jednoglasno (56 glasova ‘’za’’) usvojio sledeći


D N E V N I   R E D:


1. GLASANJE O POVERENJU PREDSEDNIKU KOMUNISTIČKE PARTIJE, DRUGU JOSIPU JOŠKI BROZU;

2. KADROVSKA POLITIKA.Ad. 1

 Od ukupno 56 prisutnih delegata, Kongres  je, bez rasprave i diskusije, sa 55 glasova ‘’za’’, bez glasova ‘’protiv’’ i uz jedan ‘’uzdržan’’ glas, izglasao poverenje predsedniku Komunističke partije, drugu Josipu Joški Brozu.


Ad. 2

 U Izveštaju koji je podneo Kongresu, predsednik Partije izneo je razloge za sazivanje vanrednog Kongresa, a to su ponašanje zamenika predsednika Komunističke partije, Andrije Stojića, i pojedinih opštinskih i gradskih komiteta Komunističke partije. S tim u vezi, ukazao je da se izvestan broj opštinskih i gradskih komiteta Komunističke partije u svom radu ponašaju suprotno Statutu Komunističke partije, što nanosi štetu njenom jedinstvu i ugledu. U takvom ponašanju sledili su ih i predsednici Statutarne i Nadzorne komisije, Ljubiša Jovanovski i Željko Bracanović. Naglašeno je, štaviše, da konstituisanje ovih komisija, osim izbora njihovih predsednika,  nije do danas završeno, jer nikada nisu dati predlozi za njihove članove. U vezi sa istupanjem Andrije Stojića u javnosti i putem elektronskih medija, predsednik je naglasio da je biografija Andrije Stojića problematična jer u njoj ima elemenata koji nisu u skladu sa moralom i etikom. To je argumentovano i Stojićevom saradnjom sa nekim bezbednosnim službama, što je koristio za lični obračun sa Komunističkom partijom, kao i etiketiranjem da je Josip Joška Broz ustaša i da su pojedinci iz Socijalističke partije Srbije (sa kojom Komunistička partija ima saradnju) kriminalci.

 Polazeći od iznetog, predložio je:

1. Da se iz Komunističke partije isključe svi oni članovi koji su radili protiv interesa Partije i to: Đorđe Škorić, Mića Smiljić, Andrija Stojić, Ivan Grubišić, Željko Bracanović, Ljubiša Jovanovski, Vojislava Pantić, Radomir Mandić, Zdravko Tomašković, Filip Pronek, Staniša Bakić, Jaroslav Toman, Ranislav Umetić, Dragan Stanković i Marko Stipankov;

2. Da se imenovanima oduzmu sva obeležja Partije (pečati, zastave i ostali simboli i obeležja) i da se radi sprovođenja ove odluke Kongresa angažuje advokatska kancelarija;

3. Da se pristupi pripremama za izmene i dopune Statuta Komunističke partije i da se predlozi ovih izmena i dopuna dostave do 31. januara 2017. godine, te da Kongres izglasa ovlašćenje po kome pomenute izmene i dopune Statuta može usvojiti Centralni komitet Komunističke partije;

4. Da se izaberu novi predsednici Statutarne i Nadzorne komisije i da se njihovo konstituisanje što pre završi. Za novog predsednika Statutarne komisije predložio je Nikolu Tošića Maleševića, a za novog predsednika Nadzorne komisije predložio je Vojislava Vučkovića;

5. Da opštinski i gradski komiteti koji nisu zastupljeni u Centralnom komitetu predlože nove članove u ovaj organ Partije;

6. Da se, po potrebi, sednice Centralnog komiteta mogu održati i telefonskim putem, s tim da članovi Centralnog komiteta svoj stav naknadno potvrde svojim potpisom.


 Kongres  je, bez rasprave i diskusije, sa 55 glasova ‘’za’’, bez glasova ‘’protiv’’ i uz jedan ‘’uzdržan’’ glas, iz Komunističke partije isključio sledeće članove: Đorđa Škorića, Miću Smiljića, Andriju Stojića, Ivana Grubišića, Željka Bracanovića, Ljubišu Jovanovskog, Vojislavu Pantić, Radomira Mandića, Zdravka Tomaškovića, Filipa Proneka, Stanišu Bakića, Jaroslava Tomana, Ranislava Umetića, Dragana Stankovića i Marka Stipankova.


Kongres  je, bez rasprave i diskusije, sa 55 glasova ‘’za’’, bez glasova ‘’protiv’’ i uz jedan ‘’uzdržan’’ glas, usvojio predlog da se isključenim članovima oduzmu sva obeležja Partije (pečati, zastave i ostali simboli i obeležja) i da se radi sprovođenja ove odluke Kongresa angažuje advokatska kancelarija.


Kongres  je, bez rasprave i diskusije, sa 55 glasova ‘’za’’, bez glasova ‘’protiv’’ i bez ‘’uzdržanih’’ glasova, pri čemu jedan delegat nije pristupio glasanju, odlučio da se pristupi pripremama za izmene i dopune Statuta Komunističke partije i da se predlozi dostave do 31. januara 2017. godine i, istovremeno, ovlastio Centralni komitet da umesto Kongresa usvoji ove izmene i dopune.


Kongres  je, bez rasprave i diskusije, istovremenim glasanjem, sa 55 glasova ‘’za’’, bez glasova ‘’protiv’’ i bez ‘’uzdržanih’’ glasova, pri čemu jedan delegat nije pristupio glasanju, izabrao Nikolu Tošića Maleševića za predsednika Statutarne komisije, a Vojislava Vučkovića za predsednika Nadzorne komisije, s obzirom da su Ljubiši Jovanovskom  i Željku Bracanoviću ove funkcije prestale zbog isključenja iz Partije.


Kongres  je, bez rasprave i diskusije, sa 55 glasova ‘’za’’, bez glasova ‘’protiv’’ i bez ‘’uzdržanih’’ glasova, pri čemu jedan delegat nije pristupio glasanju, usvojio predlog i obavezao opštinske i gradske komitete koji nisu zastupljeni u Centralnom komitetu da što pre predlože nove članove u ovaj organ Partije


Kongres  je, bez rasprave i diskusije, sa 54 glasa ‘’za’’, jednim glasom ‘’protiv’’ i bez ‘’uzdržanih’’ glasova, pri čemu jedan delegat nije pristupio glasanju, usvojio predlog da Centralni komitet, po potrebi, može održavati sednice telefonskim putem, s tim da članovi Centralnog komiteta svoj stav naknadno potvrde svojim potpisom.


Delegati koji su se izjašnjavali ‘’protiv’’ predlogâ, koji su bili ‘’uzdržani’’ ili nisu učestvovali u postupku glasanja usmeno su obrazložili svoj postupke.


*

* *

Kongres je, na predlog predsednika Partije, zaključio da je potrebno da svi opštinski i gradski komiteti Partije dostave spiskove sa imenima onih članova Partije koji uredno plaćaju članarinu, kao i onih koji tu obavezu ne mogu da izvršavaju, radi uređivanja evidencije i kontrole trošenja tih sredstava, te da to učine što pre na adresu Uralska br. 9 u Beogradu.

 Na kraju, predsednik Partije obavestio je učesnike Kongresa da se u najskorije vreme očekuje potpisivanje koalicionog sporazuma sa Socijalističkom partijom Srbije o čemu će članovi Komunističke partije biti blagovremeno informisani.


*

* *

 Kongres je počeo sa radom u 12,00 časova, a završio je u 15,00. časova.Overivači Zapisnika             Zapisničari


1._________________       1.________________

Olivera Milenković        Vojislav Vučković


2.________________ _       2.________________

Ljiljana Živković        Zora Pavlović            
DOKUMENTA PARTIJE Z  A  P  I  S  N  I  K